DECRET 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric.

Amb l'aprovació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, es va configurar un nou model del sector elèctric que abandona la noció de servei públic del subministrament elèctric i la substitueix per la de servei essencial, de tal manera que ha de quedar garantit el subministrament d'energia elèctrica a totes les persones consumidores demandants del servei, amb les adequades condicions de qualitat i el menor cost possible.

L'establiment de la normativa bàsica en relació amb el servei elèctric s'ha vist completada amb l'aprovació del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE de 27.12.2000), que té com a objecte desenvolupar el marc normatiu en què s'han de dur a terme aquestes activitats.

L'article 10.1.5 de l'Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya competència per al desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de règim energètic.

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 9.16, també exerceix competències en matèria d'instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, quan aquest transport no surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat autònoma. Per la seva part, l'article 12.1.5 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de defensa del consumidor i de l'usuari.

Per tant, conflueixen en la Comunitat Autònoma de Catalunya les competències necessàries per poder desenvolupar la normativa bàsica estatal que s'ha aprovat en matèria d'ordenació del subministrament elèctric, amb la finalitat d'adaptar-la a la realitat i les característiques que aquest servei essencial té en aquesta Comunitat Autònoma, tot incrementant les garanties dels usuaris domèstics, comercials i industrials i la qualitat de les instal·lacions de distribució elèctrica.

En aquest sentit, el present Decret conté una regulació més àmplia dels requeriments de qualitat del subministrament elèctric i, en concret, s'incorpora la regulació dels anomenats microtalls o interrupcions breus, a fi i efecte de reflectir les conseqüències que aquest tipus d'incidència pot tenir en la qualitat del producte.

D'altra banda, l'article 3.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, estableix que correspon a les comunitats autònomes, en l'àmbit dels seus respectius estatuts, regular el règim dels drets de connexió de servei i resta d'actuacions necessàries per atendre els requeriments de subministrament dels usuaris, sense perjudici del que preveu el seu règim econòmic.

Sobre la base d'això, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del subministrament elèctric, el text del qual figura a l'annex del present Decret.

Disposició transitòria primera

Primer Pla d'adequació de la qualitat zonal

-1 En compliment dels requeriments de qualitat zonal que estableixen l'article 8 del present Decret i el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les empreses distribuïdores amb més de 10.000 subministraments estaran obligades a presentar, davant el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, en el termini màxim de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor del present Decret, un primer Pla d'adequació de la qualitat zonal.

Aquest primer Pla d'adequació de la qualitat zonal ha de fer referència als municipis que durant més de dos anys consecutius, en el període comprès entre 1998 i 2001, hagin registrat un TIEPI superior als límits del percentil 80 del TIEPI definits en el present Decret, incrementats un 10%, i a les comarques que incompleixin simultàniament els límits del TIEPI i del percentil 80 del TIEPI.

Una comarca incompleix un d'aquests criteris quan, durant dos anys al llarg del període 1998-2001, alguna de les seves zones supera els límits dels valors del TIEPI/percentil 80 del TIEPI establerts en el present Decret, incrementats un 10%, sempre que les empreses distribuïdores no hagin dut a terme, al llarg dels anys 2000 i 2001, actuacions per corregir els resultats dels anys anteriors.

A falta d'uns valors de paràmetres auditats, a efectes del compliment del present Decret seran vàlids els valors proporcionats per les empreses distribuïdores.

-2 Aquest primer Pla d'adequació de la qualitat zonal tindrà una vigència de dos anys i haurà de comprendre, com a mínim, els punts següents:

  1. Descripció de la situació de deficient qualitat plantejada.

  2. Descripció de les infraestructures elèctriques de distribució.

  3. Anàlisi de les causes de la deficient qualitat.

  4. Proposta d'actuació, en relació amb les infraestructures elèctriques.

  5. Actuacions informatives realitzades amb relació als consells comarcals i altres administracions locals.

  6. Altres actuacions informatives realitzades i proposades.

  7. Inversions associades i calendari d'execució.

Disposició transitòria segona

Manca de dades

Les empreses distribuïdores que no hagin proporcionat al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme la informació sobre els valors del TIEPI, a nivell municipal, dels anys 1998, 1999 i 2000, necessaris per poder aplicar el que preveu la disposició transitòria primera d'aquest Decret, hauran de presentar aquestes dades en el termini màxim de tres mesos, a comptar de l'entrada en vigor del present Decret.

Una vegada presentades aquestes dades, s'haurà d'iniciar l'elaboració del primer Pla d'adequació de la qualitat zonal, segons els termes expressats a la disposició transitòria primera.

Disposició transitòria tercera

Pla general de millora de les infraestructures i de la qualitat de servei

En el supòsit que es trobi vigent l'aplicació d'un conveni signat entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i alguna empresa distribuïdora, l'obligació que estableix l'article 12 de presentar un Pla general de millora de les infraestructures i de la qualitat de servei quedarà prorrogada fins a la finalització de la vigència de l'esmentat conveni.

Disposició transitòria quarta

Consumidors qualificats d'energia elèctrica

Als efectes del que preveu l'article 6 del Reial decret llei 6/1999, de 16 d'abril, de mesures urgents de liberalització i increment de la competència i fins a l'1 de gener de 2003, es considerarà que els subministraments es fan a tensió nominal superior a 1.000 volts, quan es tracti de consumidors no sotmesos a tarifa 1.0 i 2.0, sempre que disposin d'un centre transformador, propietat de l'empresa distribuïdora, ubicat dins de la finca en què es trobi situada també la instal·lació consumidora. En aquest cas, es podrà efectuar el mesurament a baixa tensió, preveient una compensació per les pèrdues de transformació. A aquests efectes, la potència demanada i l'energia consumida seran incrementades un 2%.

Disposició transitòria cinquena

Interrupcions imprevistes

L'aplicació del concepte d'interrupció imprevista com la condició en la qual la tensió en els punts de subministrament no supera el 10 per 100 de la tensió d'alimentació declarada, amb una durada superior a un minut, no serà d'aplicació fins a disposar de les dades a nivell europeu que permetin efectuar un estudi comparat.

Fins al moment d'aplicació d'aquest concepte, es considerarà interrupció imprevista del subministrament quan tingui una durada superior a tres minuts.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2002.

Barcelona, 4 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Annex

Reglament del subministrament elèctric

TÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 El present Reglament té com a objecte establir la regulació de la qualitat del subministrament elèctric a Catalunya, definint els indicadors de la qualitat a mesurar, els nivells de qualitat a complir, els sistemes de verificació del compliment d'aquests paràmetres i l'obligació de presentar els plans a executar per a millorar la qualitat, davant dels possibles incompliments que es produeixin.

1.2 És objecte també del present Reglament regular el règim dels drets de connexió de servei i actuacions necessàries per atendre els requeriments de subministrament elèctric als usuaris, així com la definició del procediment administratiu a seguir en els supòsits d'interconnexió de les instal·lacions de producció a la xarxa de distribució elèctrica.

1.3 Així mateix, s'estableix la regulació d'un conjunt de qüestions relacionades amb els drets i deures dels usuaris, destinades a aclarir les seves relacions amb les empreses distribuïdores.

Article 2

Àmbit d'aplicació

El present Reglament serà d'aplicació a les empreses distribuïdores que desenvolupen la seva activitat dins l'àmbit territorial de Catalunya i als consumidors i usuaris del subministrament elèctric, així com a la resta dels agents afectats pel seu contingut.

Article 3

Òrgans competents

3.1 Als...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA