DECRET 402/1987, de 3 de desembre, de creació d'un centre públic de Formació Permanent d'Adults.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, ofereix la possibilitat, a tot els ciutadans que ho desitgin, d'incorporar-se o reincorporar-se al sistema educatiu, una vegada superat el període d'escolarització.

A fi de consolidar la xarxa d'aules públiques de Formació Permanent, i d'acord amb el que disposen els articles 44, 45 i 91 de la Llei General d'Educació; el Decret 361/1983, de 4 d'agost, sobre la formació permanent d'adults en el nivell d'EGB; i l'Ordre de 3 de maig de 1984, per la qual s'estableixen els requisits d'ordre material i funcional que han de reunir els centres i les aules de Formació Permanent d'Adults; a proposta del Conseller d'Ensenyament i amb l'acord previ del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea el centre públic de Formació Permanent d'Adults que s'esmenta a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Aquest centre funcionarà a ple temps i exclusivament per a l'ensenyament d'adults, amb una organització flexible i en funció de les necessitats educatives de la zona on està ubicat.

Article 3

S'autoritza el Conseller d'Ensenyament per fixar la data de començament de les activitats de l'esmentat centre públic i per adoptar les mesures necessàries per a l'execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 3 de desembre de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament

Annex

Serveis Territorials de Lleida

Comarca: Segrià. Municipi: Lleida. Localitat: Lleida. Denominació: Centre Públic de Formació Permanent d'Adults.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA