DECRET 397/1987, de 22 de desembre, de creació de la Comissió del Mil·lenari del naixement polític de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'1 d'octubre de 1987 el Parlament de Catalunya va aprovar una Resolució per la qual s'instava el Govern a organitzar amb la dignitat i la solemnitat adequades, durant l'any 1988, actes commemoratius del Mil·lenari de l'obtenció, de fet, de la independència dels comtats catalans.

Per això, a proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

Article 1

Per tal de dur a terme l'organització dels actes commemoratius d'aquesta efemèride, es crea la Comissió del Mil·lenari del naixement polític de Catalunya, adscrita al Departament de Cultura.

Article 2

La Comissió del Mil·lenari del naixement polític de Catalunya tindrà els òrgans següents: Plenari. Comitè Executiu. Comissari.

Article 3

El Plenari estarà integrat pel President, el Vice-president, els Vocals i el Secretari. El President serà el President de la Generalitat i Vice-president el Conseller de Cultura, el qual presidirà el Plenari en absència del President. Els Vocals seran el Comissari, personalitats representatives dels diversos àmbits i activitats de la societat catalana, així com representants de Departaments, nomenats pel President. El Secretari serà un representant del Departament de Cultura.

Article 4

Seran funcions del Plenari:

 1. Aprovar el programa d'actes commemoratius del Mil·lenari.

 2. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

 3. Establir les directrius generals que haurà de seguir la realizació dels actes commemoratius.

 4. Designar els Vocals del Comitè Executiu.

  Article 5

  El Comitè Executiu serà presidit pel President o, en la seva absència, pel Vice-president i serà integrat, a més a més, pel Comissari i per set Vocals que seran designats pel Plenari d'entre els seus membres.

  Article 6

  El Comitè Executiu tindrà les funcions següents:

 5. Elaborar el projecte de programa d'actes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA