RESOLUCIÓ CLT/4313/2010, de 29 de desembre, de ratificació de personal eventual del Departament de Cultura.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CLT/4313/2010, de 29 de desembre, de ratificació de personal eventual del Departament de Cultura.

Vista la Resolució CMC/185/2007, de 23 de gener (DOGC núm. 4812, d'1.2.2007), per la qual es dóna publicitat al nomenament del senyor Oriol Izquierdo Llopis com a director de la Institució de les Lletres Catalanes;

Vista la Resolució CMC/3053/2008, de 21 d'octubre (DOGC núm. 5240. de 21.10.2008), per la qual es dona publicitat al nomenament del senyor Xavier Llovera Massana com a director de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia;

Vista la Resolució CMC/1477/2008, de 15 de maig (DOGC núm. 5136, de 22.5.2008), per la qual es dona publicitat al nomenament del senyor Agustí Alcoberro Pericay com a director del Museu d'Història de Catalunya;

Atès que l'article 5.1.a) del Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005), estableix que el cessament de personal eventual es produeix quan cessa el càrrec que el va nomenar, llevat que se'l ratifiqui expressament;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Ratificar, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, les persones que s'indiquen a continuació com a personal eventual del Departament de Cultura, en el lloc que en cada cas s'especifica, amb efectes del 29 de desembre de 2010:

Oriol Izquierdo Llopis, director de la Institució de les Lletres Catalanes.

Xavier Llovera Massana, director de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia.

Agustí Alcoberro Pericay, director del Museu d'Història de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA