DECRET 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat fou creada mitjançant el Decret 192/1981, de 9 de juliol, i va ser adscrita al Departament d'Economia i Finances. Amb posterioritat, aquesta primera disposició ha estat objecte de diverses modificacions.

El Decret 214/1986, de 26 de juny, va reordenar l'organització i la composició interna de la Junta, així com les seves funcions. També mitjançant aquest Decret es va crear el Registre de Contractes de la Generalitat sota la dependència directa de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Mitjançant l'Ordre de 6 de novembre de 1986 es va regular la formació i l'actualització de l'esmentat Registre i per l'Ordre de 9 d'abril de 1991 es va modificar el model de fitxa dels contractes a l'efecte de la seva incorporació al Registre de Contractes.

Posteriorment, el Decret 34/1991, de 4 de febrer, va modificar l'article 4 del Decret 214/1986, estenent la representació a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el Decret 87/1991, de 22 d'abril, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, va incrementar-ne la composició amb un vocal representant del Departament de Medi Ambient, creat per la Llei 4/1991, de 21 de març.

L'aprovació de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, implica per a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa l'assumpció de noves competències en matèria de contractes administratius i, en especial, les relatives a classificació d'empreses, Registre de Contractistes i Registre de Contractes. Aquesta assumpció de competències, unida al volum dels assumptes que són i han de ser sotmesos a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i a la complexitat creixent d'aquells, aconsellen la reorganització de la composició de la Junta, diversificant la realització de les seves tasques en tres òrgans: el Ple, la Comissió Permanent i la Comissió de Classificació Empresarial. Per les mateixes raons, cal dotar la Junta d'un suport administratiu i tècnic propi que pugui gestionar els dos grans vessants en què es poden agrupar les seves funcions: el vessant d'estudi i informe i el vessant de classificació i registre.

A més, l'adaptació a la nova regulació i a les modificacions introduïdes en diferents àmbits per la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, suposen la necessitat d'adequar diferents aspectes de la contractació administrativa i de la regulació del Registre de Contractes de la Generalitat. Les modificacions esmentades impliquen un canvi en la finalitat pròpia del Registre, que passa a tenir un específic caràcter públic i a ser el suport de l'estadística sobre contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Per últim, i també en aplicació de les previsions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, es crea el Registre Oficial de Contractistes sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Per tant, vistes les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública i d'audiència, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Naturalesa i competències de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, adscrita al Departament d'Economia i Finances, és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació de l'Administració de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa exerceix les funcions que li atribueix la legislació vigent en relació amb la classificació dels empresaris i a la direcció i gestió del Registre Oficial de Contractistes i del Registre Públic de Contractes.

Article 2

El Registre Oficial de Contractistes

-1 Es crea, dins el Departament d'Economia i Finances i sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractistes.

-2 En el Registre Oficial de Contractistes hi constaran la totalitat dels contractistes que hagin obtingut la classificació empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, amb el detall de les seves circumstàncies de classificació i hi constaran igualment les revisions, suspensions i, en general, totes les incidències que es puguin produir durant la vigència de la classificació, d'acord amb la normativa vigent.

Article 3

El Registre Públic de Contractes

-1 Es crea el Registre Públic de Contractes dins el Departament d'Economia i Finances i sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

-2 Els contractes adjudicats per l'Administració de la Generalitat, les seves entitats autònomes i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat han de constar en el Registre Públic de Contractes, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis i l'extinció dels contractes, amb inclusió de les dades relatives a l'execució que es determinin.

-3 Els secretaris generals dels departaments de la Generalitat han de trametre, mitjançant el suport informàtic dissenyat amb aquesta finalitat, a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació del departament respectiu, les entitats autònomes que en depenen i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents del seu Departament. Les dades expressives de les característiques essencials del contracte i el disseny del suport informàtic es determinaran en les normes de desplegament d'aquest Decret. Els secretaris generals dels departaments han de fer una primera tramesa a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les dades relatives a l'adjudicació dels contractes en un termini de dos mesos des de la data de formalització d'aquest. Les dades relatives a la modificació, la pròrroga o variació de terminis i la conclusió, tant per compliment -inclosa la liquidació, si escau- com per resolució, s'han de notificar igualment a la Secretaria Tècnica de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA