DECRET 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

La Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, ha representat la creació d'un marc a Catalunya per al sector vitivinícola amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vínics i ordenar els instruments necessaris per assolir aquests objectius.

No obstant això, aquesta norma legal va habilitar el govern per tal que desenvolupés certs aspectes que requerien un detall més profund i de contingut tècnic, ja que una llei, en ser de contingut més general i de creació del marc, no ho preveu tot i s'han tingut en compte en general els requisits i les normes que provenen de la normativa comunitària i en particular dels reglaments dictats per l'organització comuna del mercat del sector vitivinícola.

En aquest sentit, calia regular aspectes com són els requisits dels diferents tipus de productes vínics, el procediment d'autorització de les diferents denominacions d'origen o d'altres tipus de denominació, els consells reguladors i les seves obligacions, o aspectes sobre la competència en inspecció, règim electoral i procediment sancionador dels diferents òrgans o ens que intervenen en el sector.

El Decret s'estructura en un títol preliminar, quatre títols que se subdivideixen en diversos capítols, els quals alhora es divideixen en setanta-tres articles, una disposició addicional i tres disposicions transitòries.

El títol preliminar delimita l'objecte del Decret, així com l'àmbit material i geogràfic per tal d'especificar a qui s'aplica l'àmbit de regulació de les diferents designacions i denominacions, en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix s'especifica el règim jurídic aplicable als productes vínics.

El títol primer, dividit en quatre capítols, està dedicat a les denominacions i designacions de productes vínics, i al primer capítol s'estableix el procediment de sol·licitud, els requisits perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca n'efectuï el reconeixement i l'autorització, sens perjudici de comunicar-ho als òrgans comunitaris competents. S'ha volgut, en tot cas, que en els requisits per a la sol·licitud de reconeixement d'una denominació d'origen s'hi incloguin tots els elements que defineixen la zona geogràfica i la seva especificitat, pensant sempre en l'objectiu de qualitat dels vins.

Així mateix, s'han establert per a aquestes denominacions d'origen regles clares en aspectes com són la coexistència en el territori de Catalunya de diferents denominacions d'origen i un sistema de control sobre els productes que poden anar a aquestes denominacions d'origen coexistents. Igualment s'ha regulat la possibilitat del reg de vinya en certes condicions.

El capítol 2 d'aquest títol està dedicat a les denominacions d'origen qualificades, categoria destinada a uns vins amb uns nivells d'exigència superior a les denominacions d'origen, i es regulen aquests requisits perquè ho siguin, com el temps mínim anterior a la sol·licitud que han d'estar com a denominació d'origen.

El capítol 3 regula els vins de finca, novetat a la Llei 15/2002, i preveu uns vins, que dins d'una denominació d'origen, tinguin unes característiques determinades o especials. La finalitat d'aquests tipus de vins no és l'exigència de nivells més alts de qualitat sinó el reconeixement d'unes característiques. És per això que no són una altra denominació d'origen diferent sinó que s'integren a les denominacions d'origen existents.

El capítol 4 regula els vins de la terra, denominació que es dóna a Catalunya als vins de taula amb una indicació geogràfica. Aquests vins han de procedir d'un territori vitícola amb unes condicions ambientals i de conreu determinades, i no formar part d'una denominació d'origen. Tot i ser un vi de taula calia establir els requisits per a les sol·licituds i les característiques bàsiques per al seu reconeixement, així com certs aspectes tècnics que han de tenir aquesta categoria de vins.

El títol segon, dividit en dos capítols, es dedica als consells reguladors de les denominacions d'origen en determinats aspectes que calia desenvolupar i completar de la llei 15/2002. Així, s'estableixen les obligacions d'aquests consells reguladors, tant pel que fa a les seves atribucions sobre el control dels inscrits en els seus registres, qualificacions dels vins objecte d'emparament a la denominació d'origen, com pel que fa a les obligacions de donar compte a l'Administració de les seves actuacions, que en alguns casos es tracta de potestats administratives.

Igualment s'estableixen les causes d'incompliment d'aquestes obligacions i els efectes que suposen aquests incompliments, i també estableix el règim sobre el control que exerceix l'Administració sobre aquests consells reguladors de denominacions d'origen.

Finalment en aquest capítol es regula el Registre de consells reguladors al qual han de constar-hi diferents dades sobre les seves actuacions, com a eina de coneixement públic de la situació de cadascun dels consells.

Es regulen així mateix, en aquest títol, les qüestions sobre el règim electoral dels consells reguladors. La finalitat de la seva regulació ve donada pel fet que aquestes corporacions de dret públic tenen una base associativa de viticultors i vinicultors i cal que els òrgans de govern tinguin una composició representativa dels diferents sectors.

S'han establert igualment tant les condicions per tenir el dret de sufragi com el règim sobre la manera de presentar candidatures i el procediment electoral d'escrutini. Igualment s'estableix l'Administració electoral en els diferents nivells, Junta Electoral de Catalunya, juntes electorals de cada denominació d'origen i meses electorals, a les quals hi són representades no únicament l'Administració sinó les diferents entitats o associacions representatives del sector.

El títol tercer, dividit en dos capítols, està dedicat a resoldre i completar diferents qüestions competencials en matèria d'inspecció i de règim sancionador, i es delimita en cada cas la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'Institut Català de la Vinya i el Vi o els diferents consells reguladors.

Finalment el títol quart desenvolupa l'estructura del Consell Assessor de l'INCAVI com a òrgan d'assessorament en matèria vitivinícola, al qual hi són representats diferents departaments de la Generalitat relacionats amb la matèria o amb la innovació i recerca, així com representants dels diferents operadors del sector o de les denominacions d'origen.

D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL preliminar

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte el desenvolupament de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, pel que fa a la regulació a Catalunya de les denominacions d'origen, les denominacions d'origen qualificades, els vins de finca, els vins de la terra, els consells reguladors de les denominacions d'origen, el seu règim electoral, així com les competències sobre inspecció i règim sancionador en matèria vitivinícola, i dels òrgans assessors de l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

Article 2

Àmbit material i geogràfic

2.1 Aquest Decret serà d'aplicació als vins elaborats a Catalunya, així com a les designacions i les denominacions d'aquests productes.

2.2 El règim de protecció i qualitat s'aplicarà a les designacions i les denominacions víniques, l'àmbit de les quals sigui competència de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL 1

Denominacions i designacions

Capítol 1

Vins amb denominacions d'origen

Article 3

Definició de denominació d'origen

Als efectes d'aquest Decret, s'entén per denominació d'origen el nom que serveix per designar els vins originaris d'un àmbit territorial que coincideix, totalment o parcialment, amb Catalunya, la qualitat o les característiques dels quals s'aconsegueixen gràcies al medi geogràfic i al sistema de producció, amb els seus factors naturals i humans, la producció, l'elaboració i l'envelliment dels quals es duen a terme a la zona geogràfica delimitada que hagi estat objecte del reconeixement administratiu corresponent.

Article 4

Sol·licitants

Podran sol·licitar el reconeixement d'una denominació d'origen totes les persones físiques o jurídiques, titulars de vinyes o cellers, o les agrupacions respectives, que compleixin els requisits de caràcter general que estableix aquest Decret.

Article 5

Requisits

5.1 Per al reconeixement d'una denominació d'origen caldrà que els sol·licitants acreditin, en la proposta de reglament que s'elevarà a l'Institut Català de la Vinya i el Vi (en endavant INCAVI), el compliment dels requisits fixats per les normatives vigents que els siguin d'aplicació.

5.2 A la proposta de reglament han de constar, com a requisits imprescindibles per al reconeixement d'una denominació d'origen, la justificació del nom geogràfic i de la seva relació amb la zona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA