DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

La Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, té per objecte el reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, científics, econòmics i socials.

Per aconseguir aquests objectius la Llei crea diferents instruments. D'una banda, els destinats a la seva integració en el planejament territorial, com són els Catàlegs del paisatge i les directrius de paisatge. D'altra, les Cartes del paisatge que tenen com a finalitat promoure la concertació entre els diversos agents territorials per gestionar les transformacions del paisatge. També regula l'Observatori del Paisatge com a ens de col·laboració i de suport de l'Administració i de la societat en totes les qüestions relacionades amb el paisatge. Per finalitzar, la Llei també crea un instrument financer, el Fons de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que ha de permetre el foment de les actuacions de millora paisatgística.

Aquest decret té per objecte el desenvolupament dels instruments que crea la Llei i, en particular, regular els procediments d'aprovació dels Catàlegs del paisatge i d'aprovació de les directrius de paisatge, per mitjà dels quals s'integren en el planejament territorial i urbanístic les determinacions necessàries per executar les polítiques que l'afecten. També regula els estudis d'impacte paisatgístic establerts en la legislació urbanística, de forma que es garanteix el desenvolupament harmonitzat d'ambdues normatives.

El Decret consta de tres capítols. A la secció primera del capítol 1 es desenvolupa la regulació dels Catàlegs del paisatge, les seves funcions i el seu contingut i el concepte i característiques de les unitats de paisatge. La secció segona d'aquest capítol estableix el procediment d'aprovació dels catàlegs i de les directrius del paisatge. En concret, respecte de les directrius, es remet el seu procediment de tramitació i aprovació al del planejament territorial, en tant que es tracta de determinacions que s'incorporen en aquests. Per aquest motiu, es tenen en compte els diferents supòsits que preveu la normativa específica reguladora d'aquest procediment i s'estableixen, en conseqüència, procediments diferents, segons el pla sigui a iniciativa de la Generalitat o dels ens locals, i també, segons l'estat de tramitació del pla. Finalment, la secció tercera d'aquest capítol es refereix als instruments de col·laboració i concertació previstos en la llei, l'Observatori del Paisatge i les Cartes del paisatge.

El capítol 2 del reglament incorpora la regulació de l'Estudi d'impacte, l'Informe d'impacte i la integració paisatgística. Pel que fa al primer document, que ja fou establert com a requisit de compliment obligatori en els supòsits que es regulen a l'article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, s'estableix, entre d'altres qüestions, quin ha d'ésser el seu contingut i els supòsits en que es requereix. Aquest estudi té per objecte avaluar les conseqüències que te sobre el paisatge la realització d'actuacions, obres i activitats. Sobre la base d'aquest estudi s'ha d'emetre l'informe d'impacte i integració paisatgística, amb caràcter preceptiu en els supòsits que així s'estableix.

En darrer terme, el capítol 3, és el destinat al Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. En l'aplicació d'aquest fons s'estableixen dues línies d'actuació diferenciades i s'habilita el/la conseller/a per ampliar el contingut d'aquestes línies. S'han recollit amb caràcter genèric totes les qüestions que requereix el capítol 9 de Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, a proposta del conseller/de la consellera de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposició general

Article 1

Objecte

Aquest decret té per objecte desenvolupar la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i establir la regulació de l'estudi i l'informe d'impacte i integració paisatgística.

Capítol 2

Catàlegs, directrius i instruments de concertació i col·laboració en matèria de paisatge.

Secció primera

Catàlegs del paisatge

Article 2

Definició i característiques dels Catàlegs del paisatge

2.1 Els Catàlegs del paisatge són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.

2.2 Els catàlegs, a més de classificar i relacionar els atributs i valors que presenta el paisatge, han de tenir en compte les relacions i interaccions entre factors ambientals, culturals, socials i econòmics que expliquen la seva aparença actual i la percepció que la ciutadania en té.

Article 3

Àmbit territorial dels Catàlegs del paisatge

3.1 L'abast territorial dels Catàlegs del paisatge es correspon amb el de cadascun dels àmbits d'aplicació dels plans territorials parcials.

3.2 Dintre de cada àmbit, el catàleg ha d'identificar, caracteritzar i avaluar tot el territori que integra l'espai del pla. A aquest efecte, d'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquest decret, el territori que comprèn el catàleg es divideix en unitats de paisatge i també s'hi poden delimitar àrees específiques.

Article 4

Funcions dels Catàlegs del paisatge

Els Catàlegs del paisatge tenen les següents funcions:

 1. Elaborar una diagnosi de l'estat del paisatge, tot identificant els seus valors actuals i potencials des del punt de vista patrimonial, cultural, estètic, ambiental i econòmic.

 2. Establir propostes i mesures destinades a integrar el paisatge en el planejament territorial i urbanístic, i en particular, definir a través dels objectius de qualitat paisatgística les orientacions per a l'establiment de les directrius de paisatge que han de formar part dels plans territorials parcials i els plans directors territorials.

 3. Orientar el contingut de les Cartes del paisatge.

 4. Donar pautes i criteris per a la definició dels plans i estratègies sectorials.

 5. Proporcionar els objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessària en els processos d'avaluació ambiental de plans i programes, en els d'estudis d'impacte ambiental i en els estudis d'impacte i d'integració paisatgística i en qualsevol altre de naturalesa semblant.

 6. Servir de base per a la realització de les campanyes de sensibilització i educació, en matèria de paisatge.

 7. Orientar les iniciatives i projectes dels agents econòmics i socials.

 8. Donar pautes i criteris per a emprendre una anàlisi de les necessitats, del context propi i de les repercussions per a les dones i els homes en totes les qüestions relacionades amb el paisatge, amb l'objectiu de contribuir a l'assoliment del benestar individual i social de les persones.

Article 5

Contingut dels Catàlegs del paisatge

5.1 Els Catàlegs del paisatge tenen com a mínim el contingut següent:

 1. L'inventari dels valors paisatgístics presents en la seva àrea.

 2. L'enumeració de les activitats i processos que incideixen o han incidit de manera més notòria en la configuració actual del paisatge.

 3. L'assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge.

 4. La delimitació de les unitats de paisatge, de conformitat amb el que estableix l'article 10 d'aquest decret.

 5. La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge, d'acord amb el que estableix l'article 8 d'aquest decret.

 6. La proposta de mesures i accions necessàries per a assolir els objectius de qualitat paisatgística.

5.2 Els continguts dels Catàlegs del paisatge han de tenir en compte la perspectiva de gènere i han de ser coherents pel conjunt del territori de Catalunya, i han d'aplicar la mateixa metodologia d'anàlisi, delimitar les unitats de paisatge a partir de criteris homogenis, formular els objectius de qualitat paisatgística a partir de paràmetres equivalents, emprar la mateixa tipologia i escales de representació cartogràfica i utilitzar els mateixos indicadors, d'acord amb el que s'estableixi per l'òrgan competent.

Article 6

Documentació dels Catàlegs del paisatge

Els Catàlegs del paisatge han de contenir els següents documents:

 1. Memòria de la diagnosi i avaluació

 2. Objectius de qualitat paisatgística

 3. Cartografia

 4. Arxiu fotogràfic, que haurà d'incloure documentació sobre l'estat actual del paisatge i, si és possible, del seus antecedents històrics.

 5. Altres estudis que es considerin oportuns en funció de les especificitats de cada àmbit territorial.

 6. Base de dades i enllaços dels elements susceptibles d'intervenir com elements de paisatge.

Article 7

Memòria de la diagnosi i avaluació

7.1 La memòria ha de recollir els elements definidors del paisatge tant per a tot l'àmbit territorial com per a cadascuna de les unitats de paisatge.

7.2 Pel que fa a les unitats de paisatge la memòria ha de contenir:

 1. La identificació i descripció dels elements naturals, culturals, visuals i d'altres configuradors del paisatge que serveixen de base per a establir les àrees que, per tenir...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA