ORDRE JUS/353/2012, de 2 de novembre, de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades a donar suport a actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, orientades a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i de justícia juvenil i de persones sotmeses a mesures penals no privatives de llibertat, dutes a terme durant els mesos de gener a maig de 2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesos la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal; la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors; el Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels serveis socials de Catalunya; la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil; el Reial decret 515/2006, de 6 de maig, pel qual s’estableixen les circumstàncies d’execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i de localització permanent de determinades mesures de seguretat així com de la suspensió de l’execució de les penes privatives de llibertat; la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i el Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, del Reglament penitenciari;

Atès que l’article 76 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu que l’Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d’iniciativa social per coadjuvar al compliment de les seves activitats de serveis socials;

Atès que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya té entre les seves funcions el desenvolupament de polítiques de reinserció social envers les persones internes en els centres penitenciaris i de justícia juvenil i les sotmeses a mesures d’execució penal no privatives de llibertat, i a tal fi dóna suport a programes específics d’intervenció en matèria de compliment de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal i la jurisdicció de menors, de reinserció social, mitjançant l’atorgament de subvencions a les fundacions, associacions, institucions, organitzacions no governamentals i entitats d’iniciativa social, totes elles sense ànim de lucre, que col·laboren en aquests àmbits;

Atès el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; atesa la disposició addicional 3 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, sobre les subvencions a serveis prestats per entitats d’economia social o de tercer sector;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vista la proposta de la Direcció General de Serveis Penitenciaris;

Vistos els informes de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Justícia;

En ús de les facultats que m’atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Fer pública la convocatòria per a l’atorgament, mitjançant concurrència competitiva, de subvencions a entitats sense ànim de lucre per les actuacions realitzades durant els mesos de gener a maig de 2012 en el marc de programes de reinserció social en els àmbits següents:

 1. Programes de reinserció social en l’àrea de la salut mental i discapacitat psíquica destinats a les persones internes als centres penitenciaris, alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya, i a les que compleixen mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal i la jurisdicció de menors.

 2. Programes de reinserció social en l’àrea sociosanitària destinats a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya que siguin malalts terminals, que pateixin una malaltia molt greu inguarible, inclosos els programes d’intervenció psicosocial per la prevenció i abordatge de les malalties infectocontagioses.

 3. Programes de reinserció social en l’àmbit de l’educació social per dur a terme intervencions educatives de mediació intercultural, amb mediadors interculturals, destinats a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya i als menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors.

 4. Programes de reinserció social en l’àmbit de l’educació social per dur a terme activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, amb l’educació artística i el lleure, i amb l’organització de concursos, exposicions, mostres i fires per promoure les creacions artístiques dels tallers de manualitats i d’arts plàstiques que fan les persones internes als centres penitenciaris de Catalunya.

 5. Programes de reinserció social en l’àrea del voluntariat social adreçat a donar suport a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya, així com als seus fills i les seves famílies, als joves i menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors, també per dur a terme la gestió i formació dels voluntaris, tasques de difusió i sensibilització social de la importància de l’afavoriment dels processos de reinserció social, de dinamització de sinèrgies entre les diferents entitats que participen en aquests processos, així com la realització de tasques de suport i acompanyament a les víctimes del delicte en seguiment per part de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, de Barcelona.

 6. Programes de reinserció social en l’àrea de la intervenció psicoterapèutica en conductes additives per a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya i a les que compleixen mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal i la jurisdicció de menors que tenen finalitat terapèutica i de tractament de conductes additives.

 7. Programes de reinserció social d’intervenció psicoterapèutica per a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya que han comès delictes contra la llibertat sexual o delictes violents i la violència domèstica, i a les que compleixen mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal i la jurisdicció de menors que tenen finalitat terapèutica i d’educació sexual i de tractament de conductes de violència domèstica.

 8. Programes de reinserció social en l’àmbit comunitari per dur a terme activitats d’atenció i d’intervenció social, per donar suport a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya, i als joves i menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors i a les seves famílies.

 9. Programes de reinserció social en l’àmbit comunitari per dur a terme activitats d’acolliment, d’intervenció socioeducativa i de seguiment dels programes individualitzats de tractament en llars, cases i pisos, adreçats a les persones internes als centres penitenciaris, a les alliberades condicionals en seguiment i control per part dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal de Catalunya, i als joves i menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors i a les seves famílies.

 10. Programes d’intervenció en el marc del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones, des de la perspectiva de gènere, a realitzar en els centres penitenciaris.

 11. Programes d’intervenció en el marc de l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat i de la mesura de prestacions en benefici de la comunitat que impliquin prestacions grupals i l’oferta de catàleg cobreixi i abasti el conjunt del territori de Catalunya.

1.2 Els destinataris de les subvencions han de ser fundacions, associacions, institucions, organitzacions no governamentals o entitats d’iniciativa social, totes elles sense ànim de lucre, amb finalitats vinculades a les activitats que se subvencionen.

1.3 S’aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària, quantia màxima i criteris de distribució

La quantia màxima total que es destina a aquesta convocatòria és de 314.156,52 euros...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA