LLEI 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Els territoris de l'Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i Aran constitueixen una unitat territorial amb una especificitat pròpia. És per això que, a un seguit de necessitats -sanitàries; de turisme de muntanya; agrícoles, ramaderes i forestals; de comunicacions i infraestructures viàries; d'ensenyament, i de millora de l'hàbitat rural, entre d'altres-, diferents de les de la resta del país, cal respondre-hi, lògicament, amb polítiques sectorials també diferenciades que garanteixin plenament la igualtat d'oportunitats dels seus habitants.

La Generalitat considera prioritari donar un impuls a les polítiques dels seus departaments en aquestes comarques, per tal de fomentar-ne la projecció i el desenvolupament integral amb vista a assolir un creixement sostenible i territorialment equilibrat i harmònic.

D'acord amb la Moció 78/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de les zones rurals de muntanya, i amb el principi de promoció de les condicions favorables per al progrés social i econòmic i el principi de protecció i millora del medi ambient i la qualitat de vida, aquest impuls ha de comportar un tractament diferenciat de les àrees de muntanya.

Igualment, considera necessari afavorir la implicació de les institucions locals, representades pels consells comarcals, el Consell General d'Aran i els municipis de l'àmbit, en la definició i la posada en pràctica d'iniciatives de desenvolupament territorial.

Així mateix, cal crear una entitat funcional capaç d'impulsar la participació real dels pirinencs i llurs institucions en la informació, l'estudi i l'elaboració de propostes i projectes sobre qüestions que els afecten, com ara l'aprofitament de recursos i la planificació territorial.

Per això, s'estima convenient la creació d'un ens de caràcter públic que, com a instrument integrador i potenciador de les iniciatives que cada administració programi i executi en l'àmbit respectiu, detecti millor les necessitats i s'encarregui de l'estudi, el foment i, si escau, l'execució de les activitats encaminades al desenvolupament integral d'aquestes comarques.

Article 1

Naturalesa jurídica

 1. Es crea l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, com a organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

 2. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és adscrit al departament competent en matèria de política territorial i es regeix per aquesta Llei, per les normes que la despleguen, per la legislació general sobre entitats autònomes que li és aplicable i, subsidiàriament, per les normes generals de dret administratiu.

 3. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran ha d'actuar amb autonomia financera i ha de disposar de recursos suficients per al compliment del seu objectiu. Amb aquesta finalitat, disposa de pressupost propi, d'acord amb la normativa aplicable als organismes autònoms.

 4. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran pot constituir entitats de dret públic o consorcis per a complir les seves finalitats, amb l'autorització prèvia del Govern i d'acord amb el que disposa la legislació de la Generalitat en aquesta matèria.

 5. El Govern, amb l'informe previ del Consell Rector, ha d'establir la seu o les seus de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 6. El departament al qual és adscrit l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran actua com a impulsor i coordinador de les actuacions relacionades amb les finalitats del dit Institut, tant de les pròpies com de les dels altres departaments.

Article 2

Objecte

L'objecte de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és el desenvolupament integral i la promoció de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran. Les funcions d'aquest Institut han d'anar encaminades, en tot cas, a l'impuls i l'execució d'iniciatives i a l'elaboració de programes d'actuació que contribueixin al dit desenvolupament integral.

Article 3

Funcions

 1. Són funcions de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran:

  1. Defensar els interessos de la població de l'Alt Pirineu i Aran.

  2. Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial, amb criteris de sostenibilitat, de l'Alt Pirineu i Aran, que integrin o potenciïn les actuacions que s'hi fan i que afavoreixin la coordinació de les administracions que hi actuen.

  3. Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per a conèixer millor la realitat i les perspectives de l'Alt Pirineu i Aran.

  4. Impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de l'Alt Pirineu i Aran i la sensibilització, la divulgació i l'educació ambientals.

  5. Adoptar mesures per a impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran.

  6. Participar en l'elaboració de les disposicions legals o reglamentàries que afectin l'Alt Pirineu i Aran, a requeriment del Parlament o del Govern, especialment pel que fa a les matèries relacionades amb la revitalització del sector ramader, agrícola i forestal, la promoció industrial i artesanal, el desenvolupament turístic i la promoció ambiental.

  7. Participar en l'elaboració i l'avaluació dels plans territorials i dels plans comarcals de muntanya que afectin l'Alt Pirineu i Aran, d'acord amb les autoritats sectorials competents.

  8. Impulsar la participació d'entitats, públiques i privades, en l'elaboració de propostes sobre l'aprofitament de recursos o la planificació sectorial de l'Alt Pirineu i Aran.

  9. Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els trets d'identitat.

  10. Impulsar la programació, la gestió i la informació de les actuacions especials per a la muntanya de la Unió Europea.

  11. Impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social, que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància.

  12. Promoure infraestructures tecnològiques adaptades al medi que afavoreixin la implantació dels serveis de telecomunicacions i tecnologies de la informació i el desenvolupament del teletreball.

  13. Promoure la creació de la marca de qualitat Pirineus per a productes agraris i turístics i elaborar-ne les normes de qualitat.

  14. Impulsar la creació d'una xarxa de comunicació de ràdio i televisió de l'Alt Pirineu i Aran.

  15. Fer el seguiment de les accions que el mateix Institut acordi, impulsar-les i informar-ne el Govern.

  16. Qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. En el desenvolupament de les seves funcions, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran ha de vetllar pel compliment de la perspectiva de gènere.

 3. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, en el marc de les seves competències i funcions, pot participar en la promoció d'iniciatives i en la gestió de programes de caràcter transfronterer relatius als Pirineus o a la muntanya en general, d'acord amb les polítiques de la Unió Europea.

 4. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran pot establir acords de col-laboració amb comarques i municipis de muntanya d'altres zones per a dur a terme projectes d'interès comú en el marc de l'impuls del desenvolupament i la promoció dels territoris de muntanya.

 5. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran pot establir convenis amb les administracions locals, l'Administració de l'Estat, les diputacions de Lleida i Girona, els consells comarcals i el Consell General d'Aran.

Article 4

Òrgans

L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és format pels òrgans següents:

 1. El Consell Rector.

 2. La Presidència.

 3. La Direcció.

 4. El Consell Assessor.

Article 5

El Consell Rector

 1. El Consell Rector és l'òrgan superior col-legiat de govern i direcció de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. Són membres del Consell Rector:

  1. El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament al qual és adscrit l'Institut.

  2. El vicepresident o vicepresidenta primer, escollit pel mateix Consell Rector d'entre els representants dels ens locals de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran.

  3. El vicepresident o vicepresidenta segon, designat pel president o presidenta d'entre els representants de l'Administració de la Generalitat.

  4. El director o directora, que actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.

  5. Un representant de cada grup parlamentari constituït al Parlament.

  6. Set representants de l'Administració de la Generalitat, corresponents a set departaments diferents amb activitats vinculades a l'Alt Pirineu i Aran, designats pel Govern.

  7. Tres representants dels ens locals de cada comarca de l'Alt Pirineu i Aran, entre els quals hi ha d'haver el president o presidenta de cada consell comarcal, el síndic o síndica del Consell General d'Aran i l'alcalde o alcaldessa de la capital de cada comarca. El tercer ha d'ésser un representant del món local, escollit pel ple del consell comarcal d'entre els seus membres, tot procurant garantir la més àmplia representació i l'atenció a l'especificitat dels ens locals que integren la comarca.

  8. Dos representants de la societat civil de l'Alt Pirineu i Aran, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la hi representen.

 3. El reglament del Consell Rector ha d'establir el procediment d'elecció i designació dels seus membres, tot procurant garantir la més àmplia representació i l'atenció a l'especificitat dels ens que hi són representats, i la durada de llur mandat.

 4. El vicepresident o vicepresidenta primer de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia; exerceix les funcions que aquest li delega de manera expressa, i n'és el representant permanent en l'activitat ordinària d'aquest Institut.

 5. El vicepresident o vicepresidenta segon de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia quan no pot fer-ho el vicepresident o vicepresidenta primer; exerceix les funcions que el president o presidenta li delega, i actua com a coordinador pel que fa a la participació de l'Administració de la Generalitat en els projectes i les actuacions d'aquest Institut.

Article 6

Funcions del Consell Rector i règim de funcionament

 1. Són funcions del Consell Rector:

  1. Elaborar i aprovar la planificació general de l'activitat de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

  2. Elaborar i aprovar el pla anual d'actuacions i els projectes específics que s'acordi de posar en marxa.

  3. Aprovar anualment la memòria sobre la gestió de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte de pressupost.

  4. Aprovar la plantilla de personal.

  5. Aprovar el reglament de règim interior.

  6. Informar sobre els convenis que s'hagin de formalitzar.

  7. Crear els serveis i desenvolupar les activitats que calgui per al compliment dels objectius de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

  8. Qualsevol altra que li sigui encomanada, dins les finalitats de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. El Consell Rector, com a màxim òrgan de govern de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, ha d'ésser escoltat prèviament al nomenament del director o directora, el qual pot vetar amb una majoria de tres cinquenes parts.

Article 7

Funcions de la Presidència

Són funcions de la Presidència:

 1. Representar l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. Convocar i presidir les reunions del Consell Rector i del Consell Assessor, establir-ne l'ordre del dia i dirigir-les.

 3. Nomenar els membres del Consell Rector i del Consell Assessor, a proposta dels respectius òrgans, administracions i grups.

 4. Garantir la coordinació amb el Consell General de Muntanya.

Article 8

La Direcció

 1. El director o directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és nomenat pel Govern a proposta del Consell Rector. No s'ha de nomenar per a la Direcció ningú que exerceixi un mandat representatiu.

 2. Són funcions de la Direcció:

 1. Dirigir l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, d'acord amb les directrius de la Presidència i del Consell Rector.

 2. Executar els acords del Consell Rector.

 3. Gestionar, en nom de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, els contractes derivats de les seves activitats, amb les limitacions establertes.

 4. Exercir la direcció del personal.

 5. Administrar els béns de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i vetllar perquè siguin utilitzats i conservats correctament.

 6. Ordenar les despeses i els pagaments, dins els límits establerts.

 7. Preparar la memòria anual sobre la gestió de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i l'avantprojecte de pressupost.

 8. Executar el pressupost anual.

 9. Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell Rector i al Consell Assessor, exercir-ne la secretaria i convocar-ne, per ordre del president o presidenta, les reunions.

 10. Qualsevol altra funció que li encomani el Consell Rector o la Presidència, dins les finalitats de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Article 9

El Consell Assessor

 1. El Consell Assessor de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és un òrgan de caràcter consultiu. Hi són representats ens públics i privats de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. Són membres del Consell Assessor:

  1. El president o presidenta i els vicepresidents de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

  2. El director o directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran o la persona al servei d'aquest Institut en qui delegui expressament, que actua com a secretari o secretària.

  3. Un representant de cada grup parlamentari constituït al Parlament.

  4. Set representants de l'Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a l'Alt Pirineu i Aran.

  5. Un representant de cadascun dels consells comarcals de l'Alt Pirineu i del Consell General d'Aran.

  6. Sis representants de les administracions locals de l'Alt Pirineu i Aran proposats per les entitats municipalistes.

  7. Un representant de l'Administració de l'Estat.

  8. Quatre representants de les universitats de Lleida i de Girona, dos per cadascuna, de reconegut prestigi professional i vinculats a l'Alt Pirineu i Aran.

  9. Quatre representants de les organitzacions sindicals de l'Alt Pirineu i Aran.

  10. Quatre representants de les organitzacions empresarials de l'Alt Pirineu i Aran.

  11. Quatre representants de les cambres de comerç de l'Alt Pirineu i Aran.

  12. Quatre representants de les organitzacions professionals agràries de l'Alt Pirineu i Aran.

  13. Quatre representants de les entitats de l'Alt Pirineu i Aran la finalitat de les quals sigui contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral d'aquestes comarques.

 3. El reglament de règim interior del Consell Assessor ha de regular el funcionament intern d'aquest, els criteris d'elecció i designació dels seus membres, tot procurant garantir la més àmplia representació i l'atenció a l'especificitat dels ens que hi són representats, i la durada de llur mandat.

 4. En el marc del Consell Assessor, es poden crear comissions de treball sectorials, d'acord amb el reglament de règim interior de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran. Així mateix, es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui com a funcions principals el debat i la reflexió sobre el desenvolupament socioeconòmic de l'Alt Pirineu i Aran.

Article 10

Funcions del Consell Assessor

Són funcions del Consell Assessor:

 1. Informar i assessorar el Consell Rector i la Direcció i formular-los propostes sobre qualsevol matèria relativa a les activitats de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. Opinar i informar sobre les qüestions que li siguin sotmeses pel Consell Rector i, en tot cas, emetre informe sobre les línies generals i el pla anual d'actuacions abans que siguin aprovats.

 3. Proposar les actuacions que consideri convenients per al compliment dels objectius de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 4. Qualsevol altra funció que per llei o reglament li sigui atribuïda.

Article 11

Patrimoni

 1. El patrimoni de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és constituït pels béns i els drets que li són adscrits per la Generalitat i pels que produeixi o adquireixi per qualsevol títol.

 2. La gestió del patrimoni de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran ha de complir les disposicions de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat.

Article 12

Recursos econòmics

 1. Els recursos econòmics de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran són:

  1. Les assignacions que, amb caràcter obligatori, s'han de consignar cada any en la llei de pressupostos de la Generalitat. Aquestes assignacions han d'assegurar la suficiència de recursos per a les activitats que aquest Institut té encomanades.

  2. Els ingressos derivats de la gestió i l'explotació dels béns i els serveis.

  3. Els fruits, les rendes o els interessos dels béns patrimonials.

  4. Les subvencions que rebi d'altres administracions.

  5. Les aportacions voluntàries d'entitats i particulars.

  6. Les subvencions que rebi en aplicació dels programes de la Unió Europea.

  7. Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït.

 2. El pressupost de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran és anual i s'ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

 3. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran té dret a les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

 4. Pel que fa al Pla director d'inversions locals cal atenir-se al que estableix l'article 71 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Article 13

Règim de contractació

La contractació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran es regeix pel que estableix la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

Article 14

Règim de personal

 1. El personal al servei de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran es regeix pel règim laboral.

 2. La selecció del personal, llevat dels directius, s'ha de fer amb la publicitat adequada i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tot respectant els límits pressupostaris.

 3. Com a excepció al principi general establert per l'apartat 1, resten reservats al personal funcionari els llocs de treball que impliquin l'exercici d'autoritat, la inspecció o el control corresponents al departament al qual és adscrit l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Disposicions addicionals

Primera

El Govern, en les polítiques que promou per a les zones dels Pirineus, ha de tenir en compte les actuacions de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i, quan sigui possible, concertar-s'hi perquè les accions que dugui a terme i les programacions que impulsi garanteixin plenament per als seus habitants la igualtat d'oportunitats i un mateix grau de prestacions i serveis, i alhora fomentin la projecció i el desenvolupament integral de la zona amb vista a un creixement sostenible i territorialment equilibrat i harmònic.

Segona

S'autoritzen els consellers d'Economia i Finances i de Política Territorial i Obres Públiques per tal que facin les adaptacions o prenguin les mesures pressupostàries necessàries per a acomplir el que disposa aquesta Llei.

Tercera

En el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i per tal de permetre el compliment dels objectius de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, el Govern ha de dur a terme les actuacions següents:

 1. Presentar al Consell Rector el Projecte de pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran.

 2. Presentar al Consell Rector el Pla director de les infraestructures pirinenques.

 3. Elaborar un pla de promoció i gestió integral del turisme a l'Alt Pirineu i Aran.

 4. Elaborar un pla de promoció, restauració i gestió del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran.

 5. Promoure la concertació de les polítiques públiques de gestió forestal de l'Alt Pirineu i Aran.

 6. Promoure la concertació de les polítiques públiques per a la promoció agrícola i ramadera de l'Alt Pirineu i Aran.

 7. Promoure la constitució d'un consorci de turisme de l'Alt Pirineu i Aran.

Disposicions finals

Primera

Els membres del Consell Rector i del Consell Assessor s'han de nomenar en el termini de quatre i tres mesos, respectivament, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Segona

Es faculten el Govern i el conseller o consellera competent en la matèria per a desenvolupar i executar aquesta Llei.

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

02.358.105