ORDRE JUS/238/2011, de 23 de setembre, per la qual es convoquen 14 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del centre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/238/2011, de 23 de setembre, per la qual es convoquen 14 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del centre.

Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada li correspon, d'acord amb la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, l'organització d'activitats formatives especialitzades del personal al servei de l'Administració de Justícia, l'organització de programes que tendeixin a fomentar i facilitar l'accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques i la promoció de la investigació i la difusió, mitjançant ajuts, dels àmbits relacionats amb la justícia i el dret.

Igualment, per al desenvolupament d'aquestes competències bàsiques és imprescindible un bon funcionament de la gestió pública i el suport documental que ofereix la biblioteca del Centre.

Vist que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada vol facilitar la col·laboració d'estudiants universitaris en el desenvolupament d'aquestes funcions per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica i per permetre el coneixement pràctic de l'organització i de l'activitat de l'Administració pública a les persones que es troben en fase de formació tècnica i que s'incorporaran properament al món professional;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Obrir convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per adjudicar 14 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del centre, que es publiquen en l'annex 2, amb càrrec a la partida D/480000100/2150/0000 del pressupost de despeses del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l'any 2012, per un import màxim de 107.030,42 euros.

Aquesta convocatòria té quatre modalitats: A) 7 beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del centre, B) 4 beques de col·laboració en les investigacions, C) 2 beques de col·laboració en gestió econòmica i administrativa i D) 1 beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació per a la biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

L'atorgament de les beques resta condicionat al fet que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de l'any 2012 hi hagi crèdit suficient en l'aplicació pressupostària corresponent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos

Article 2

Aprovar les bases que han de regir la col·laboració objecte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA