DECRET 361/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament i activitats a desenvolupar per les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

361/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament i activitats a desenvolupar per les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

L’entrada en vigor del Reial decret llei 7/2000, de 23 de juny, de mesures urgents en el sector de les telecomunicacions, ha comportat una substancial modificació de l’actual sistema de gestió del servei d’inspecció tècnica de vehicles al preveure que l’execució material de les inspeccions es podrà dur a terme per persones individuals que disposin de l’oportuna autorització de cada comunitat autònoma, sempre que compleixin els requisits que reglamentàriament s’estableixin. Sense oblidar, però, que la disposició legal esmentada preveu la continuïtat de l’activitat per part de les anteriors persones o entitats concessionàries, sense declarar extingits els seus títols concessionals ni preveure un règim transitori específic.

Això fa necessària l’aprovació d’una reglamentació específica que coordini les relacions contractuals previstes en l’actual normativa i les relacions contractuals existents amb les anteriors concessionàries i que estableixi els requisits tècnics que permetin l’obtenció de l’autorització preceptiva.

En conseqüència, i d’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 13/1988, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya la podran dur a terme mitjançant autorització totes aquelles persones individuals que, havent-la demanat, acreditin el compliment dels requisits que es determinen en el Reglament d’organització i funcionament del servei, annex al present Decret.

Article 2

La inspecció tècnica de vehicles també podrà ser duta a terme per societats d’economia mixta en les quals participi la Generalitat de Catalunya, en aquelles zones en les quals manqui l’activitat per part de les persones individuals o en les que així ho aconselli l’interès públic.

Disposició addicional primera

La inspecció prèvia a la matriculació i la periòdica que correspongui als vehicles automòbils i remolcs que pertanyin a la Generalitat de Catalunya la podran dur a terme els mateixos òrgans encarregats del seu manteniment i utilització, prèvia comprovació per part de la direcció general de Consum i Seguretat Industrial de la disponibilitat de mitjans suficients que permetin garantir la seguretat vial en les condicions que aquesta determini. Opcionalment podran passar la inspecció periòdica superant una inspecció voluntària a qualsevol estació ITV.

Disposició addicional segona

La inspecció tècnica de vehicles estarà subjecta a la taxa per a cada vehicle inspeccionat que es determini a la Llei de Taxes.

Disposició transitòria

D’acord amb el que disposa la disposició transitòria del Decret llei 7/2000, de 23 de juny, les estacions d’ITV que es trobin en funcionament a Catalunya, en règim de concessió, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, mantindran el seu règim concessional fins a la fi de la concessió en els mateixos termes i condicions en els quals els va ser atribuït, inclosa la seva exclusivitat d’actuació territorial, però en el termini de dos anys hauran de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits i condicions establertes a l’annex d’aquesta disposició.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme per dictar les normes necessàries per al compliment, el desplegament i l’eficàcia d’aquest decret i, si s’escau, modificar els condicionants indicats a l’annex.

Segona

El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 18 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Annex

Reglament per a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir els requisits tècnics reglamentaris que hauran de complir els agents i les entitats públiques i privades per obtenir l’autorització per a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.

Article 2

Agents o entitats subjectes a autorització

Els agents o entitats que vulguin operar en el territori de Catalunya en l’àmbit obligatori de la inspecció tècnica de vehicles que es regula en aquest Decret no podran actuar sense haver estat autoritzats per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial del Departament d’Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, que atorgarà l’autorització sempre que la persona titular acrediti que la instal·lació on projecta realitzar els serveis d’inspecció compleix els requisits tècnics que a aquest efecte es determinen en aquest Decret.

Article 3

Prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles

3.1 Les inspeccions tècniques que, d’acord amb el que disposa el Reglament general de vehicles i a les altres normes aplicables, hagin de fer-se als vehicles, es realitzaran en estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

3.2 L’execució material de les inspeccions podrà efectuar-se per persones individuals i, en aquelles zones en les quals manqui l’activitat per part d’aquestes, per raons de necessitat o urgència, per societats d’economia mixta en les quals participi la Generalitat de Catalunya.

3.3 Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles podran ser fixes i mòbils.

3.4 Les estacions mòbils, que sempre estaran sota l’adscripció d’una estació fixa, es destinaran a la revisió d’aquelles flotes de vehicles el nombre dels quals aconselli fer les revisions a domicili, i per a les revisions en indrets molt allunyats de l’estació fixa més propera, tot realitzant-se en locals dotats amb una infraestructura mínima.

3.5 La inspecció a través d’estacions mòbils només podrà realitzar-se quan l’empresa que ho sol·liciti sigui propietària d’una flota de 25 o més vehicles i s’hagin de revisar, com a mínim, 25 vehicles.

3.6 Les línies d’inspecció seran de quatre tipus:

Línia d’inspecció de vehicles pesants. (Pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg).

Línia d’inspecció de vehicles lleugers. (Pes màxim autoritzat igual o inferior a 3.500 kg).

Línia d’inspecció de vehicles turismes i derivats. (Pes màxim autoritzat igual o inferior a 2.500 kg).

Línia d’inspecció per a tot tipus de vehicles o universal.

3.7 El nombre mínim de línies per estació serà d’una, utilitzable per a tot tipus de vehicles dels que corresponguin a la classe d’estació, i el màxim de sis, de les quals almenys dues seran per a vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg.

Capítol 2

Infraestructura per a la inspecció tècnica de vehicles

Article 4

L’estació d’inspecció tècnica de vehicles

4.1 L’estació d’inspecció tècnica de vehicles estarà ubicada en llocs de fàcil accés i en els quals el flux de vehicles derivat de la concertació d’inspecció no provoqui conflictes de trànsit a la zona.

4.2 L’estació realitzarà pels seus propis mitjans tot tipus d’inspeccions tècniques dels vehicles tal com reglamentàriament estiguin establertes.

4.3 Superfície i dimensions mínimes de les estacions a instal·lar.

En general les dimensions del recinte, la facilitat de flux dels vehicles i l’espai destinat a zona d’espera dels vehicles i atenció a les persones usuàries seran adequats a la seva funció i a la capacitat d’inspecció tot justificant aquests aspectes al projecte tècnic de l’estació.

4.3.1 Estacions per a vehicles pesants i vehicles lleugers.

La superfície total dels terrenys i la que es dediqui a les zones d’oficines, atenció al públic i inspecció de les estacions per a vehicles pesants i vehicles lleugers, sense tenir en compte les Unitats de Control de Fums, serà en funció del nombre de les línies d’inspecció previstes i com a mínim hauran de complir els valors indicats en el quadre següent:

Nombre de línies d’inspecció

1

2

3

4

5

6

Superfície del terreny en m2

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Amplada mínima en m

15

25

35

45

55

65

Superfície naus d’inspecció en m2

250

500

750

1.000

1.250

1.500

Amplada mínima en m

6

12

18

24

30

36

Superfície zona oficines en m2

50

75

100

125

175

200

Superfície zona d’espera

oficines en m2

20

30

40

50

60

80

Dins l’estació d’inspecció i a la zona d’oficines, es preveurà una zona d’espera destinada a la tramitació de la inspecció.

Si s’escau, s’haurà de preveure, a més a més, una zona o línia per a les revisions de caràcter no periòdic.

4.3.2 Estacions per a vehicles lleugers, turismes i derivats.

4.3.2.1 La superfície i les dimensions mínimes de les naus d’inspecció de les estacions d’inspecció de vehicles lleugers, turismes i derivats, sense tenir en compte les Unitats de Control de Fums serà establerta en funció del nombre línies d’inspecció les quals s’indiquen en el quadre següent:

Nombre de línies d’inspecció

1

2

3

Longitud mínima en (m)

32 (38)

32 (38)

32 (38)

Amplada mínima en (m)

4,5

9,5

14,5

Superfície mínima en (m2)

144 (171)

304 (361)

464 (551)

Superfície zona oficines en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA