DECRET 197/2001, de 10 de juliol, pel qual es determina el procediment de designació dels representants de les entitats locals a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 197/2001, de 10 de juliol, pel qual es determina el procediment de designació dels representants de les entitats locals a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

D'acord amb l'apartat 2.e) de l'article 2 del Decret de 27 de setembre de 1978, que crea la Comissió d'Urbanisme de Catalunya (DOGC núm. 7, de 2.10.1978), el Ple de la Comissió estarà format per, entre d'altres, vuit representants de les corporacions municipals designats en la forma que determini el Govern de la Generalitat.

Mitjançant el Decret de 4 de desembre de 1979 es va regular el procediment d'elecció d'aquests representants.

Atesa l'existència a Catalunya d'organitzacions associatives que exerceixen la representació d'interessos genèrics i comuns de les entitats locals, i a fi d'afavorir la celeritat i l'eficiència de la designació, es considera adient que la representació de les entitats locals a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya s'efectuï a proposta d'aquestes organitzacions.

Vist l'informe favorable de la Comissió de Govern Local de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Els vuit representants de les entitats locals que, d'acord amb el que disposa l'article 2, apartat 2.e), del Decret de 27 de setembre de 1978, han de formar part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, es designaran a proposta de les organitzacions associatives d'entitats locals de Catalunya, d'acord amb llur...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA