ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

ACORD

GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres, preveu la creació de zones d'especial protecció per a les aus, que garanteixin la conservació de les aus incloses al seu annex I.

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació d'una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies d'interès comunitari esmentats als annexos de la Directiva, i que compleixin els criteris de selecció que la mateixa Directiva estableix. Aquesta Directiva estableix que totes les zones d'especial protecció per a les aus s'incorporin dins la xarxa Natura 2000.

L'article 34.bis.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, en la redacció donada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, estableix que correspon al Govern aprovar la proposta d'espais perquè siguin seleccionats per la Comissió Europea com a llocs d'importància comunitària. Igualment, correspon al Govern, d'acord amb l'article 34.ter.2 de la Llei 12/1985, declarar zones de protecció especial per als ocells (ZEPA) els territoris més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d'ocells que han de ser protegides.

El Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu que les comunitats autònomes duguin a terme la seva proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

L'actual designació de ZEPA a Catalunya i els LIC proposats han estat considerats com a insuficients per part de la Comissió Europea i, per tant, cal completar l'aplicació a Catalunya de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres, amb la designació de noves ZEPA, i de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, amb l'aprovació de la proposta de nous LIC.

Aquest Acord conté la designació de noves ZEPA i la proposta de nous LIC i també recull les ZEPA designades i els LIC proposats per acords de Govern anteriors, de tal manera que constitueix l'acte que fixa la contribució final de Catalunya a la xarxa Natura 2000, d'acord amb els treballs duts a terme per la Comissió interdepartamental creada per Acord de Govern de 13 de setembre de 2005 amb els objectius, entre altres, de presentar la proposta d'ampliació de la xarxa Natura 2000 i definir les mesures de gestió dels espais que hi són inclosos.

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, el Govern de la Generalitat acorda:

.1 Aprovar la designació com a zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) dels espais indicats als annexos 1 i 2 d'aquest Acord, amb la delimitació continguda a l'expedient i grafiada a l'annex 6.

.2 Aprovar la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) dels espais indicats als annexos 3, 4 i 5 d'aquest Acord, amb la delimitació continguda a l'expedient i grafiada a l'annex 7.

.3 Aquest Acord substitueix tots els acords anteriors sobre designació de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i sobre proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

.4 Aprovar el document de directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 que s'adjunta com annex 8.

.5 Autoritzar el conseller de Medi Ambient i Habitatge per dur a terme les actuacions necessàries per trametre la designació de ZEPA i la proposta de LIC al Ministeri de Medi Ambient per a la seva tramesa a la Comissió Europea.

.6 Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.7 Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 5 de setembre de 2006

Ernest Maragall i Mira

Secretari del Govern de la Generalitat

Annex 1

Llista d'espais designats per formar part de la xarxa Natura 2000 com a zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA)

Codi

Nom de l'espai

ES0000018

Prepirineu Central català

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

ES0000020

Delta de l'Ebre

ES0000021

Secans de Mas de Melons-Alfés

ES0000022

Aigüestortes

ES0000146

Delta del Llobregat

ES0000321

Anglesola-Vilagrassa

ES0000322

Granyena

ES5110004

Serra de Catllaràs

ES5110005

Sistema transversal Català

ES5110008

Gallifa-Cingles de Bertí

ES5110009

Riera de Merlès

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat

ES5110013

Serres del litoral central

ES5110015

Sistema prelitoral central

ES5110018

Valls de l'Anoia

ES5110020

Costes del Garraf

ES5110022

Capçaleres del Foix

ES5120001

Alta Garrotxa-Massís de les Salines

ES5120002

Capçaleres del Ter i del Freser

ES5120007

Cap de Creus

ES5120012

Les Guilleries

ES5120013

Massís de les Cadiretes

ES5120014

L'Albera

ES5120015

Litoral del Baix Empordà

ES5120016

El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter

ES5120017

Estany de Sils-Riera de Santa Coloma

ES5120024

Montgrony

ES5120025

Garriga d'Empordà

ES5120026

Tossa Plana de Lles-Puigpedrós

ES5120027

Rasos de Tubau

ES5130001

Els Bessons

ES5130003

Alt Pallars

ES5130004

Baish Aran

ES5130005

Era Artiga de Lin-Eth Portillon

ES5130008

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

ES5130009

Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

ES5130010

Serra de Boumort-Collegats

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

ES5130015

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

ES5130017

Basses de Sucs i Alcarràs

ES5130018

Estany d'Ivars-Vilasana

ES5130021

Secans de la Noguera

ES5130023

Beneïdor

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

ES5130025

Bellmunt-Almenara

ES5130026

Serra de Prada-Castellàs

ES5130032

Vessants de la Noguera Ribagorçana

ES5130035

plans de la Unilla

ES5130036

plans de Sió

ES5130037

Secans de Belianes-Preixana

ES5130038

Secans del Segrià i Utxesa

ES5130039

Vall de Vinaixa

ES5140002

Serra de Godall

ES5140003

Ribera de l'Algars

ES5140005

Serra de Montsià

ES5140006

Serres de Cardó-El Boix

ES5140008

Muntanyes de Prades

ES5140009

Tivissa-Vandellós-Llaberia

ES5140011

Sistema prelitoral meridional

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba-roja

ES5140013

Secans del Montsià

ES5140014

Massís de Bonastre

ES5140015

Riu Siurana i planes del Priorat

ES5140016

Tossal de Montagut

ES5140017

Serra de Montsant-Pas de l'Ase

ES5140018

El Montmell-Marmellar

ES5140019

Riu Gaià

ES5140021

Obagues del riu Corb

Nombre total=73

Annex 2

Llista d'espècies de l'annex I de la Directiva d'aus presents a les ZEPA que es designen

ES0000018 Prepirineu Central Català

nom científic

nom català

nom castellà

Aegolius funereus

Mussol pirinenc

Lechuza de Tengmalm

Alcedo atthis

Blauet

Martín pescador

Anthus campestris

Trobat

Bisbita campestre

Aquila chrysaetos

Àliga daurada

Aguila real

Bubo bubo

Duc

Búho real

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

Chotacabras gris

Circaetus gallicus

Àliga marcenca

Aguila culebrera

Dryocopus martius

Picot negre

Pito negro

Emberiza hortulana

Hortolà

Escribano hortelano

Falco peregrinus

Falcó

Halcón peregrino

Gypaetus barbatus

Trencalòs

Quebrantahuesos

Gyps fulvus

Voltor

Buitre leonado

Lanius collurio

Escorxador

Alcaudón dorsirrojo

Lullula arborea

Cotoliu

Totovía

Milvus migrans

Milà negre

Milano negro

Milvus milvus

Milà reial

Milano real

Neophron percnopterus

Aufrany

Alimoche

Perdix perdix hispaniensis

Perdiu xerra

Perdiz pardilla

Pernis apivorus

Falcó vesper

Halcón abejero

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell

Chova piquirroja

Sylvia undata

Tallareta cuallarga

Curruca rabilarga

Tetrao urogallus

Gall fer

Urogallo

Circus cyaneus

Arpella pàl·lida

Aguilucho pálido

ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà

nom científic

nom català

nom castellà

Acrocephalus melanopogon

Boscarla mostatxuda

Carricerín real

Alcedo atthis

Blauet

Martín pescador

Anthus campestris

Trobat

Bisbita campestre

Ardea purpurea

Agró roig

Garza imperial

Ardeola ralloides

Martinet ros

Garcilla cangrejera

Burhinus oedicnemus

Torlit

Alcaraván

Calandrella brachydactyla

Terrerola vulgar

Terrera común

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

Chotacabras gris

Ciconia ciconia

Cigonya

Cigüeña

Circus aeruginosus

Arpella

Aguilucho lagunero

Circus pygargus

Esparver cendròs

Aguilucho cenizo

Coracias garrulus

Gaig blau

Carraca

Egretta garzetta

Martinet blanc

Garceta común

Falco naumanni

Xoriguer petit

Cernícalo primilla

Himantopus himantopus

Cames llargues

Cigüeñuela

Ixobrychus minutus

Martinet menut

Avetorillo común

Milvus migrans

Milà negre

Milano negro

Nycticorax nycticorax

Martinet de nit

Martinete

Phoenicopterus roseus

Flamenc

Flamenco

Pluvialis apricaria

Daurada grossa

Chorlito Dorado

Porphyrio porphyrio

Polla blava

Calamón

Sterna sandvicensis

Xatrac becllarg

Charrán patinegro

Botaurus stellaris

Bitó

Avetoro

Gavia arctica

Calàbria agulla

Colimbo ártico

Larus...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA