ORDRE ARP/275/2002, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la instal·lació de centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/275/2002, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la instal·lació de centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

La prevenció i la lluita contra les malalties infeccioses del bestiar ha estat i és un motiu de preocupació de la societat en general i molt especialment dels professionals i de l'Administració. Una mesura eficaç per a la lluita i la prevenció d'aquestes malalties és la desinfecció dels vehicles de transport d'animals.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, recull unes línies d'actuació amb la finalitat d'aconseguir objectius diversos dins l'àmbit de la producció i la sanitat ramaderes. A tal efecte s'han de tenir especialment en compte les actuacions relacionades amb el moviment pecuari, la coordinació de les mesures i les funcions d'inspecció i control, i la col·laboració necessària de les autoritats, dins l'àmbit del territori català, estatal o comunitari, en aquesta matèria.

L'Ordre de 2 d'agost de 2001, per la qual s'estableixen les normes per a la inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, dels centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, i se'n regula el funcionament (DOGC núm. 3464, de 31.8.2001), tracta la desinfecció dels vehicles de transport d'animals com a una mesura eficaç per a la prevenció i la lluita contra les malalties infeccioses del bestiar.

Per tal de facilitar el compliment de l'esmentada Ordre i de promoure la instal·lació d'aquests centres de neteja i desinfecció, es crea aquesta nova línia d'ajut amb la finalitat, no només de potenciar la iniciativa privada, sinó també de dotar el sector d'uns centres que compleixin tots els requisits exigits i que cobreixin les necessitats de tot el territori.

D'acord amb el que estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i en ús de les facultats que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la instal·lació de centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la instal·lació de centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, corresponents a l'any 2002, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Les actuacions objecte de la subvenció s'han de realitzar dins l'any natural en el que se sol·licita l'ajut i s'han de justificar com a màxim a 31 de gener de 2003.

2.4 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant serà de tres mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2.5 El finançament dels ajuts que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària D/781170600/7121 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim de 180.305,05 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de juliol de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA