DECRET 77/1990, de 20 de març, de modificació del Decret 436/1983, de 6 d'octubre, de desplegament de la Llei 12/1983, de 14 de juliol, que assigna competències a diferents òrgans de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa la Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'administraciÛ institucional de la sanitat i de l'assistËncia i els serveis socials de Catalunya, modificada per la Llei 10/1988, de 27 de juliol;

Atesa la necessitat de donar continuÔtat a la modificaciÛ del Decret 436/1983, de 6 d'octubre, de desplegament de la Llei 12/1983, iniciada pel Decret 140/1989, de 30 de maig, amb l'objectiu d'adaptar la normativa existent a l'estructura actual del Departament de Benestar Social, i a la distribuciÛ de les competËncies del seus Úrgans en matËria d'assistËncia i serveis socials;

A proposta del conseller de Benestar Social, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Se suprimeix l'apartat b) del par‡graf 4t de l'article 2 del Decret 436/1983, de 6 d'octubre, de desplegament de la Llei 12/1983, de 14 de juliol.

Article 2

A l'article 4 del Decret 436/1983, de 6 d'octubre, s'afegeix un nou apartat, que queda redactat de la manera seg¸ent: "

h) Proposar els plans d'inversions en matËria d'assistËncia i serveis socials".

DisposiciÛ derogatÚria Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior en el que contradiguin el que estableix aquest Decret.

DisposiciÛ final Aquest Decret entrar‡ en vigor l'endem‡ de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de marÁ de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA