DECRET 221/1989, de 4 d'abril, de desplegament de la Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 1/1989, de 16 de febrer, creà l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, entitat autònoma de caràcter administratiu, tendent a la consecució de finalitats culturals dins l'àrea mediterrània.

Atès el que estableix la disposició final de la Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 D'acord amb l'article 3 de la Llei de 16 de febrer de 1989, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, aquest té com a òrgans rectors la Junta de Govern i el Director de l'Institut, i està assistit per un Consell Assessor. 1.2 L'Institut s'adscriu al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

2.1 La Junta de Govern està formada, com a mínim, pel President, que ho és el President de la Generalitat; el Vice-president, que ho és el Conseller de Cultura; el Director de l'Institut nomenat per Decret del Consell Executiu; sis vocals en representació dels departaments de la Presidència; de Cultura; d'Indústria i Energia; de Comerç, Consum i Turisme; de Política Territorial i Obres Públiques i d'Ensenyament, amb categoria mínima de Director General, nomenats pel departament respectiu i dos membres del Consell assessor de l'Institut delegats per aquest Consell. 2.2 Serà Secretari sense veu ni vot, un funcionari del Departament de la Presidència, nomenat per aquest Departament. 2.3 Els càrrecs directius de l'Institut es podran incorporar com a vocals a la Junta de Govern. 2.4 A les reunions de la Junta de Govern, poden assistir-hi, amb veu i sense vot, col·laboradors de l'Institut representants del Consell Assessor si la seva presència és considerada convenient per raons d'assessorament o d'informació.

Article 3

3.1 La Junta de Govern, com a òrgan rector de l'Institut, té les facultats de vetllar pel compliment dels objectius de l'entitat contemplats a l'article 2 de la Llei de 16 de febrer de 1989, de creació de l'Institut, com també tenir cura de la seva correcta gestió. 3.2 Són funcions de la Junta de Govern:

  1. Aprovar anualment el pla general d'actuació de l'Institut, un cop escoltat el Consell Assessor.

  2. Aprovar anualment la memòria sobre la gestió i l'explotació, i el projecte de pressupost.

  3. Exercir l'Administració dels béns adsrits a l'Institut.

  4. Proposar les plantilles i les necessitats de personal.

  5. Projectar i supervisar les activitats de l'Institut.

  6. Qualsevol altra funció que sigui necessària per portar a terme les finalitats que, d'acord amb la Llei, té...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA