RESOLUCIÓ VCP/318/2009, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al desplegament del Pla Esport contra les Desigualtats corresponents al Programa F, que figura en les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consell Català de L'Esport
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

VCP/318/2009, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al desplegament del Pla Esport contra les Desigualtats corresponents al Programa F, que figura en les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l'any 2009.

Atesa la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de diferents línies de subvencions del Consell Català de l'Esport destinades a entitats esportives inscrites en el Registre d'entitats esportives, a entitats no esportives amb seccions esportives adscrites en aquest Registre, a administracions locals i a entitats vinculades amb l'activitat esportiva en edat escolar, per al foment i la pràctica de l'esport, i per promoure activitats esportives especials o d'interès històric (DOGC núm. 5010, de 16.11.2007).

La Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania col·labora en el finançament d'aquests ajuts amb l'objectiu de promoure accions en l'àmbit de l'esport que, com aquesta, afavoreixen la integració de les persones immigrades i la convivència.

Atesa la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009;

Atesos el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

  1. S'obre el termini per presentar les sol·licituds, per a l'any 2009, per a la concessió de les subvencions per al desplegament del Pla Esport contra les Desigualtats corresponents al Programa F, adreçat a les federacions esportives catalanes, les unions esportives de clubs, els clubs esportius, els consells esportius, les associacions esportives escolars (AEE), les entitats no esportives amb seccions esportives adscrites al Registre d'entitats esportives i les administracions locals de Catalunya i les entitats de dret públic vinculades o adscrites a aquestes.

    L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar iniciatives per corregir les desigualtats socials a través de la pràctica esportiva, amb l'objectiu d'implantar- les com activitats regulars adreçades a les persones que per raó d'edat, sexe, ètnia, capacitat física i/o d'aprenentatge o classe social, tenen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA