DECRET 242/2005, de 8 de novembre, de desplegament de l'estructura de l'Agència Catalana del Consum.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 242/2005, de 8 de novembre, de desplegament de l'estructura de l'Agència Catalana del Consum.

La Llei 9/2004, de 24 de desembre va crear l'Agència Catalana del Consum com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Comerç, Turisme i Consum, i que constitueix la màxima autoritat en la planificació i execució de les polítiques de consum de la Generalitat de Catalunya.

L'Agència Catalana del Consum assumeix la totalitat de les competències de la Generalitat en matèria de consum en virtut de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, especialment la informació, la formació, l'educació, l'assessorament, la mediació, l'arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina de mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l'àmbit de consum.

La mateixa Llei 9/2004 estableix els òrgans de govern de l'Agència i les seves funcions i en el seu article 11 determina la necessitat de desplegar per decret del Govern l'estructura orgànica de l'Agència.

La finalitat d'aquest Decret és adequar a la creació de l'Agència Catalana del Consum les estructures fins ara existents en el si del Departament de Comerç, Turisme i Consum, a través de la definició dels òrgans més adequats per fer front als nous reptes que planteja el món del consum i per tal de fer possible l'exercici de les funcions que l'Agència Catalana del Consum té encomanades de la manera més eficient.

Per tant, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Funcions de l'Agència Catalana del Consum

Són funcions de l'Agència Catalana del Consum totes les funcions descrites a l'article 3 de la Llei 9/2004 de la seva creació i qualsevol altra que li sigui encomanada per la legislació vigent.

Article 2

Estructura de l'Agència Catalana del Consum

2.1 D'acord amb la Llei de la seva creació els òrgans de govern de l'Agència Catalana del Consum són el/la president/a, el/la vicepresident/a, el Consell de Direcció i el/la director/a de l'Agència.

2.2 El/la director/a de l'Agència Catalana del Consum assumeix les funcions definides a l'article 9 de la Llei 9/2004 de creació de l'Agència Catalana del Consum.

2.3 Sota la direcció del/de la director/a, l'Agència Catalana del Consum s'estructura en els òrgans següents:

 1. Subdirecció General d'Atenció al Consumidor.

 2. Subdirecció General de Disciplina de Mercat.

 3. Servei d'Estudis i Comunicació.

 4. Servei d'Administració.

2.4 L'Agència Catalana del Consum actua territorialment de manera desconcentrada per mitjà dels serveis territorials del Departament de Comerç, Turisme i Consum. Els serveis territorials, quant a les actuacions en matèria de consum, depenen funcionalment de la direcció de l'Agència.

Article 3

Funcions i estructura de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor

3.1 Són funcions de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor les següents:

 1. La informació i assessorament als consumidors i usuaris i als agents econòmics sobre llurs drets i deures.

 2. El foment de la resolució de conflictes en matèria de consum a través de la mediació i l'arbitratge. La supervisió del funcionament de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i la coordinació de les seves actuacions amb les juntes arbitrals que actuen en el territori català.

 3. La gestió de la qualitat, i els sistemes d'informació i gestió del coneixement de l'Agència.

 4. La gestió del Registre d'Associacions de Consumidors.

 5. El foment i suport a les associacions de consumidors.

 6. La informació i assessorament a les administracions locals que treballen en matèria de consum i l'establiment de mecanismes de cooperació.

 7. El foment del consum responsable, sostenible i solidari.

 8. La gestió de les subvencions que atorgui l'Agència Catalana del Consum.

 9. La coordinació, organització, programació, impuls i supervisió dels serveis que la integren.

 10. Qualsevol altra funció que li siguin encomanada pel/per la director/a de l'Agència en relació a la protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

  3.2 La Subdirecció General d'Atenció al Consumidor s'estructura en:

 11. Servei d'Informació i Formació.

 12. Servei de Mediació i Arbitratge.

  3.3 S'adscriu a la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Article 4

El Servei d'Informació i Formació. Estructura i funcions

4.1 El Servei d'Informació i Formació té les funcions següents

 1. La coordinació de l'organització i el funcionament dels serveis d'informació a les persones consumidores, ja sigui de manera personal, telefònica, telemàtica o per qualsevol altre mitjà que s'estableixi.

 2. La transmissió i coordinació de la informació a les oficines d'informació al consumidor de les diferents administracions i a les associacions de consumidors.

 3. El disseny de programes de formació per als consumidors joves i adults i per als experts en matèria de consum.

 4. La programació i organització de cursos, seminaris i jornades de formació adreçats als professionals del món del consum i als agents econòmics.

 5. La gestió dels continguts d'informació als consumidors i a les administracions i associacions de consumidors i de les publicacions de l'Agència com a suport de les activitats d'informació i de difusió i consulta.

 6. La realització d'actuacions de foment del consum responsable, sostenible i solidari.

  4.2 El Servei d'Informació i Formació s'estructura en:

 7. Secció d'Informació.

 8. Secció de Formació i Educació.

  4.3 La Secció d'Informació té les funcions de:

 9. La informació als consumidors i usuaris en matèria de consum.

 10. L'orientació i l'assessorament els consumidors sobre els seus drets i la manera més eficaç per exercir-los.

 11. La coordinació del funcionament de l'atenció personal, telefònica, telemàtica o per qualsevol altre mitjà de les consultes de les persones consumidores i usuàries.

 12. L'anàlisi i tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies que presenten les persones consumidores.

 13. La informació als establiments comercials sobre els requisits de la seva activitat relacionats amb els drets i deures de les persones consumidores i usuàries.

 14. L'assessorament a organitzacions de consumidors, oficines municipals d'informació als consumidors i consells comarcals, tant pel que fa a la normativa existent en dret del consum, com a problemes puntuals que se'ls puguin presentar en la seva atenció al consumidor.

  4.4 La Secció de Formació i Educació té les funcions següents:

 15. El disseny, l'elaboració i el desenvolupament de tallers de consum adreçats a centres d'educació i de formació, centres d'educació especial i a entitats d'educació en el lleure.

 16. El disseny, l'elaboració i el desenvolupament de cursos de formació, seminaris i xerrades sobre l'educació per al consum adreçats al personal docent, associacions de pares i mares d'alumnes i altres col·lectius interessats en aquesta matèria.

 17. El foment de l'educació per al consum en els graus i nivells d'ensenyament en que sigui més eficaç.

 18. El disseny, l'elaboració i el desenvolupament de cursos de formació, seminaris i xerrades adreçats als professionals del consum tant d'associacions de consumidors com d'administracions públiques.

 19. L'execució de les activitats de formació en matèria de consum adreçades a les empreses i associacions empresarials.

 20. La gestió de la informació i l'administració de totes les activitats formatives i d'educació que desenvolupa l'Agència.

Article 5

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya

5.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA