DECRET 75/2006, d'11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 75/2006, d'11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador.

La Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció de les i dels infants i de les i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció de les i dels menors desemparats i de l'adopció, estableix el desplegament reglamentari en dos àmbits al qual amb aquest Decret es vol donar compliment. D'una banda, dita Llei determina a la seva disposició addicional segona, que el Govern ha de regular les condicions concretes d'aplicació del contingut dels articles 33, relatiu a l'exhibició o emissió pública d'imatges, de missatges o d'objectes; 34, relatiu a publicacions; 35, relatiu a material audiovisual; i 36, relatiu a premsa, ràdio i televisió. D'altra banda, l'article 63.2 de l'esmentada Llei exigeix que el Govern de la Generalitat determini per reglament els òrgans competents de les administracions públiques de Catalunya per a la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut de la Llei 8/1995, de 27 de juliol i la disposició addicional primera determina què s'entén per administracions públiques de Catalunya, l'Administració de la Generalitat i l'Administració Local i recull la fórmula de cooperació mitjançant la delegació de competències en els termes establerts als articles 122 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. També l'article 37.1 c), relatiu a la publicitat adreçada a les i als infants i a les i als adolescents, requereix una concreció reglamentària per a la seva aplicació.

Aquest Decret, doncs, dóna compliment i desenvolupa, parcialment, l'esmentada Llei 8/1995, de 27 de juliol, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya recollida a l'article 9.28 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En primer lloc es regulen les concrecions necessàries per a l'aplicació de les prohibicions incorporades en els articles 33, 34, 35, 36 i parcialment, en l'article 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, pel que fa a l'accés de les i dels infants i adolescents a publicacions, imatges, missatges, objectes i material audiovisual que siguin perjudicials per al seu desenvolupament; a la protecció de les i dels infants i adolescents vers el contingut de la programació emesa per ràdio; a la protecció de les i dels infants i adolescents pel que fa a la programació televisiva; i s'estableix la quantia a partir de la qual cal especificar, en la publicitat adreçada a les i als infants i adolescents, que el preu dels productes anunciats l'excedeix.

Tot seguit, en desplegament del ja esmentat article 63.2 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, en aquest Projecte de Decret es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la iniciació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut del règim sancionador inclòs al capítol VII de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, que fa una tipificació exhaustiva d'infraccions i sancions, segons manifesta la seva exposició de motius, i una classificació de les infraccions en lleus, greus i molt greus i de les sancions que corresponen a cada grup d'infraccions.

S'ha considerat convenient unificar en una sola norma tot aquell desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, imprescindible per a l'aplicació i plena efectivitat del règim sancionador del capítol VII, adreçat a garantir la defensa i salvaguarda dels drets de les i dels infants i adolescents malgrat que es tracti d'una normativa que afecta directament les competències atribuïdes a diferents Departaments de l'Administració de la Generalitat i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

S'ha revisat i, amb el present Decret es deroga, el Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció a la infància i l'adolescència, que va establir els òrgans sancionadors competents per imposar les sancions previstes al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, parcialment modificada per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, i es determinen els nous òrgans que assumeixen aquestes competències.

El Decret s'estructura en una exposició de motius, quatre capítols, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Al capítol I del Decret, sota la denominació de "Disposicions generals", es descriu l'objecte i l'àmbit del Decret; i el procediment sancionador que és d'aplicació.

El capítol II de Decret, sota la denominació "Desplegament dels articles 33 a 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol", conté les definicions i les concrecions de les actuacions que poden constituir infraccions.

Al capítol III s' efectua el necessari desplegament del règim sancionador, pel que fa a la determinació dels òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya competents per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors als quals és d'aplicació el capítol VII de la Llei 8/1995, tot detallant, en relació al tipus d'infracció, lleu, greu o molt greu, l'òrgan competent per a cada cas concret.

Al capítol IV es determinen els òrgans competents per a la iniciació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en aplicació de la llei 37/1991, d'acord amb el que estableix l'article 40.2 del capítol 4 de dita Llei, incorporat per la Llei 8/1995 i consegüentment, a la part final, es deroga el Decret 313/1996, ja esmentat.

També a la part final s'estableixen unes disposicions addicionals, derogatòria i finals, entre les que es destaca, perquè supera la rigidesa del rang de decret reglamentari, l'addicional que permet l'adaptació automàtica als increments de l'Índex de Preus al Consum, de la quantia a partir de la qual s'ha d'incloure, en la publicitat, la indicació que el preu de venda la supera.

A proposta del conseller primer i de les conselleres de Cultura, Benestar i Família i Salut, d'acord amb l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop consultat el Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància i la Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials, la Comissió de Govern Local de Catalunya i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya; d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit

1.1 És objecte d'aquest Decret el desplegament parcial de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, per establir les concrecions necessàries per a l'aplicació de les prohibicions establertes en matèria d'imatges, missatges, objectes, publicacions, material audiovisual, premsa, radio, televisió i publicitat adreçada a les i als infants i adolescents així com, per determinar els òrgans amb competències en l'àmbit sancionador establert per la dita Llei.

1.2 Aquest Decret s'aplica a:

  1. Les imatges, missatges, objectes, publicacions i material audiovisual exhibides, emeses o posades a l'abast de les i dels infants i adolescents en l'àmbit territorial de Catalunya.

  2. Als mitjans radiofònics i canals televisius propis de la Generalitat; a aquells la qual concessió o atorgament del títol habilitant correspon a la Generalitat; i a aquelles emissions que, per aplicació de la normativa vigent, restin sotmeses a l'àmbit de la gestió i tutela de la Generalitat.

  3. Als mitjans de comunicació social que tenen difusió en el territori de Catalunya.

Article 2

Procediment

2.1 Els òrgans competents per la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors incoats per la comissió de les infraccions tipificades en la Llei 8/1995, de 27 de juliol, han de seguir el procediment establert pel decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, amb aplicació pel que fa als expedients que tramiti el Consell Audiovisual de Catalunya, de la normativa específica per a l'adopció de mesures provisionals, establerta a la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, modificada en aquest àmbit per la Llei 3/2004, de 28 de juny, de segona modificació.

2.2 L'esmentat Decret 278/1993, de 9 de novembre, és d'aplicació supletòria en tot allò no regulat en el present Decret i en la normativa específica esmentada a l'apartat 2.1 d'aquest article.

Capítol II

Desplegament dels articles 33 a 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol

Article 3

Imatges, missatges i objectes

3.1 En aplicació del que disposa l'article 33 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, l'exposició, l'exhibició o l'emissió públiques d'imatges o de missatges que siguin perjudicials per a les i per als infants i adolescents són constitutives de la infracció establerta a l'article 59.2.e) de la dita Llei, si es tracta d'exhibició en un establiment comercial o d'altre tipus obert al públic o en un espai públic o de lliure accés; i són constitutius de la infracció establerta a l'article 59.2.f) de la dita Llei si es tracta d'emissió mitjançant un mitjà de comunicació.

3.2 Als efectes d'aquest Decret es consideren imatges, missatges o objectes perjudicials per a les i per als infants i adolescents, aquells que inciten a la violència, a conductes tipificades en l'ordenament penal i aquells que són contraris als drets fonamentals o als principis democràtics establerts en la Constitució i en les lleis que els desenvolupen, i també els de contingut pornogràfic o que inciten al consum de substàncies o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA