DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus anexos.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus anexos.

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, instaura a Catalunya un nou model d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental. Aquesta Llei defereix expressament al Reglament el desenvolupament d'algunes de les seves determinacions bàsiques. Altres determinacions de la Llei han de ser igualment objecte de desplegament per facilitar-ne l'aplicació.

D'altra banda, la disposició addicional 7, en relació amb la disposició final 2, estableix el procediment per ampliar o modificar les activitats enunciades en el nomenclàtor dels annexos de la Llei. A aquest efecte, la comissió mixta, creada per ordre del Departament de Medi Ambient, n'ha formulat la corresponent proposta al Govern de la Generalitat.

Aquest Reglament compleix els mandats de la Llei i regula, amb prou detall, tots aquells aspectes que són necessaris per a la seva plena operativitat.

El títol 1 desenvolupa les disposicions generals i classifica les activitats amb incidència ambiental en set categories per ajustar el sistema i els procediments de prevenció i control a les peculiaritats i característiques pròpies de cada categoria, i amplia el quadre de definicions per facilitar la interpretació dels termes més significatius.

El títol 2 regula la base de dades ambientals que ha d'establir l'Administració de la Generalitat amb la participació dels ens locals i, a aquest efecte, detalla el contingut de la base de dades i crea les unitats d'informació ambiental del Departament de Medi Ambient i dels ens locals.

El títol 3 regula l'organització administrativa ambiental que resulta de la Llei i estableix la competència, les funcions i l'estructura de les oficines de gestió ambiental unificada de l'Administració de la Generalitat que s'adscriuen a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient, de la Ponència Ambiental que s'adscriu al Departament de Medi Ambient com a òrgan col·legiat, amb la participació de tots els sectors ambientals, i de la Direcció General de Qualitat Ambiental com a òrgan del Departament de Medi Ambient que ha de vetllar pel funcionament global de sistema d'intervenció integral.

El títol 4 regula el sistema de prevenció, i detalla i concreta els règims d'autorització ambiental, de llicència ambiental i de comunicació, amb especial referència al contingut dels projectes tècnics i d'altra documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud. El contingut del projecte es diferencia per les diferents categories d'activitats per adequar-lo a les seves característiques pròpies i peculiaritats. Regula també el règim de garantia i de responsabilitat civil.

El capítol 4 d'aquest títol detalla el règim aplicable per a la revisió de l'autorització i de la llicència ambiental. Es preveuen els supòsits de revisió anticipada i de revisió periòdica, i el procediment a què s'han de sotmetre les activitats afectades.

El títol 5 regula el sistema de control inicial i periòdic a què s'han de sotmetre les activitats i que duen a terme les entitats ambientals de control. El sistema d'acreditació d'aquestes entitats es regula mitjançant un reglament específic, el compliment del qual es determina en la disposició addicional cinquena de la Llei.

El títol 6 regula el règim sancionador i estableix els ens i òrgans competents i les potestats sancionadores que se'ls atribueix.

Les disposicions addicionals regulen l'inici del règim de controls reglamentaris per a les activitats existents i el règim provisional sobre els acords voluntaris i l'aplicació de les millors tècniques disponibles mentre no siguin establerts per la Unió Europea.

Les disposicions transitòries regulen el règim d'adequació al nou sistema per a les activitats existents, legalitzades i no legalitzades en el moment de l'entrada en vigor de la Llei, i el règim per atorgar exempcions temporals a determinats límits d'emissió.

Finalment, s'estableix que el Reglament entrarà en vigor el mateix dia que entri en vigor la Llei 3/1998.

El Reglament conté també quatre annexos. Els tres primers annexos, que classifiquen les activitats sotmeses al règim d'intervenció administrativa ambiental, es corresponen amb els que figuren en la Llei 3/1998 esmentada, una vegada revisats, d'acord amb la disposició addicional setena d'aquesta Llei, i s'inclouen en el Reglament per facilitar-ne l'aplicació.

El quart annex assenyala les activitats per a les quals cal documentació específica pel que fa a la prevenció d'incendis i detalla l'abast d'aquesta documentació.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest Reglament desenvolupar el sistema d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones establert per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Article 2

Finalitats

2.1 Aquest Reglament té per finalitat regular un sistema d'intervenció administrativa eficaç de les activitats que ajudi a assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en el seu conjunt i un desenvolupament sostenible.

2.2 El present Reglament té també com a objectiu la regulació d'un procediment d'intervenció administrativa àgil que redueixi les càrregues dels particulars i garanteixi la col·laboració i la coordinació entre les administracions públiques que han d'intervenir-hi.

Article 3

Àmbit d'aplicació i règim d'intervenció administrativa

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament són les contingudes en els seus annexos i, segons la potencialitat de la seva incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones quant a les emissions contaminants, queden sotmeses:

 1. Les de l'annex I, al règim d'autorització ambiental, que es regula en el capítol 1 del títol 4, i al règim de control ambiental, que es regula en el capítol 1 del títol 5 d'aquest Reglament.

 2. Les de l'annex II, al règim de llicència ambiental, que es regula en el capítol 2 del títol 4, i al règim de control ambiental, que es regula en els capítols 1 i 2 del títol 5 d'aquest Reglament.

 3. Les de l'annex III, al règim de comunicació o, si s'escau, de llicència, que es regulen en el capítol 5 del títol 4, i al règim de control, que es regula en el capítol 3 del títol 5; en el que no preveu aquest Reglament, a la reglamentació municipal específica, i, en el seu defecte, a la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya amb caràcter supletori.

Article 4

Classificació de les activitats

Les activitats sotmeses als sistemes d'intervenció administrativa que es regulen en aquest Reglament es classifiquen en:

 1. Industrials.

 2. Mineres.

 3. Agrícoles i ramaderes.

 4. Energètiques.

 5. Comercials i de serveis.

 6. Recreatives, espectacles i d'oci.

 7. De gestió de residus.

Article 5

Definicions

A més de les que conté l'article 4 de la Llei 3/1998 i als efectes d'aquest Reglament, s'entén per:

 1. Projecte bàsic: document tècnic, subscrit per persona legalment habilitada, que defineix de manera necessària i suficient la localització, les obres i les instal·lacions i el medi afectables per a la implantació i l'exercici d'alguna o algunes de les activitats compreses en els annexos I, II i III d'aquest Reglament.

 2. Titular de l'activitat: la persona física o jurídica que posseeix les instal·lacions on s'exerceix l'activitat objecte d'intervenció ambiental i deté el poder decisori sobre la seva explotació tècnica i econòmica.

 3. Sector ambiental: cada una de les àrees o matèries que són objecte d'una regulació legal i d'una organització administrativa específica i diferenciada dins de l'ordenament jurídic ambiental.

  En qualsevol cas, es consideren sectors ambientals, l'aire, l'aigua, el sòl, la gea i els residus.

 4. Centre o establiment: conjunt d'instal·lacions que s'ubiquen en un emplaçament determinat, entenent aquest com un espai físic delimitat i diferenciat.

 5. Instal·lació: conjunt d'edificis, d'equipaments, de maquinària i d'infraestructures de què es compon un establiment o un centre on s'exerceix una o diverses activitats amb incidència ambiental.

 6. Control ambiental: acte de comprovació dut a terme per una Administració o una entitat col·laboradora de l'Administració en els terminis prefixats per verificar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA