DECRET 40/1988, d'11 de febrer, de desplegament de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 148/1995.

La Llei 24/1987, de 28 de desembre, crea l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, de caràcter comercial i industrial.

Atès el que estableix l'article 3.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 D'acord amb l'article 4 de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, aquesta té com a òrgans rectors el Consell d'Administració i el Director General. 1.2 L'Entitat s'adscriu al Departament de la Presidència. 1.3 L'Entitat Autònoma disposa de les unitats següents: Gerència, Secretaria, Administració, Tractament de Textos, Producció i Comercial, amb l'organització i les funcions que es determinin reglamentàriament. Les unitats esmentades exerciran les funcions que el Decret 170/1986, de 5 de juny, atribuïa al Servei Central de Publicacions, en el que afecta a les funcions pròpies de l'Entitat, d'acord amb l'article 3 de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

2.1 El Consell d'Administració està format per un màxim de cinc vocals d'acord amb la següent composició: President: el secretari general de Comunicació i Estudis. Vice-president: el secretari general adjunt del Departament de la Presidència. Un representant del Departament de Governació designat pel conseller d'aquest Departament. Un representant del Gabinet Jurídic Central designat pel director d'aquest Gabinet. El director general de l'Entitat Autònoma que exerceix també les funcions de secretari del Consell d'Administració de l'Entitat. 2.2 A les reunions del Consell, hi poden assistir, amb veu i sense vot, el Gerent de l'Entitat Autònoma o altres col·laboradors d'aquesta, si la seva presència fos considerada convenient, per raons d'assessorament o d'informació, pel President del Consell. 2.3 La condició de membre del Consell d'Administració és incompatible amb qualsevol vinculació amb empreses del sector del llibre o les arts gràfiques.

Article 3

El Consell d'Administració, com a òrgan rector de l'Entitat, té les facultats de vetllar per la correcta actuació i gestió de l'Entitat i, en funció d'aquestes facultats, li correspon exercir les competències següents: 3.1 Aprovar i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA