ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, regula amb caràcter general les normes i prohibicions necessàries per protegir els boscos i els terrenys forestals de Catalunya contra la greu amenaça que suposen els incendis forestals.

Aquesta norma estableix un catàleg diferenciat de mesures, unes aplicables tot l'any, d'altres aplicables durant determinades èpoques de l'any i d'altres aplicables en zones i períodes d'alt risc d'incendi.

Entre les mesures aplicables només en determinades èpoques de l'any, l'article 14 del Decret estableix les mesures preventives a aplicar durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març. Aquestes mesures preventives es concreten en l'establiment d'uns requisits previs per fer foc i unes prohibicions generals. Aquest article estableix també la possibilitat que els agents rurals i altres agents de l'autoritat puguin establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. Per tal de fer possible i efectiva aquesta actuació, cal arbitrar les mesures que permetin tenir un coneixement previ de les cremes que es duguin a terme en el territori.

Atesa la disposició final tercera del Decret 64/1995,

Ordeno:

-1 Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març ho hauran de comunicar prèviament.

Els terrenys definits per la normativa vigent com a forestals es detallen a l'annex 1.

-2 La comunicació descrita a l'article primer s'ha de fer d'acord amb el model que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Ordre. La comunicació es pot presentar a les oficines del cos d'agents rurals, a l'ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient. Els ens que han rebut les comunicacions elaboren un registre de les cremes previstes i el tenen a disposició de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural.

-3 La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA