ORDRE CMC/92/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions destinades a programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

CMC/92/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions destinades a programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions.

Des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació es vol millorar l'accés al patrimoni cultural mitjançant la promoció d'activitats que requereixen la col·laboració entre diversos museus i/o col·leccions.

Atès l'article 32 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Annex

Bases

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a programes de col·laboració per a la promoció, estudi o difusió del patrimoni cultural entre museus i/o col·leccions, inclosos els centres d'interpretació o altres organismes que conserven i difonen el patrimoni cultural, que es duguin a terme durant l'any de publicació de la convocatòria corresponent.

1.2 Tenen prioritat les sol·licituds de subvencions per a programes que es realitzin en el marc d'una relació estable de col·laboració entre els museus i/o les col·leccions. Entre les sol·licituds que no compleixin aquest requisit, es prioritza les relatives a activitats de difusió i màrqueting.

1.3 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres subvencions o ajuts d'altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, sens perjudici del que preveu la base 15. Això no obstant, son incompatibles amb altres subvencions i ajuts del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a la mateixa finalitat, o aquelles que siguin atorgades per organismes adscrits al Departament o per consorcis o altres ens en què el Departament participa.

.2 Destinataris/àries

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, les entitats que en depenen i les entitats participades per aquests ens locals, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que siguin titulars de museus inscrits al Registre de museus de Catalunya i que durant l'any de publicació de la corresponent convocatòria tinguin acordada la realització d'un programa de col·laboració per a la promoció, estudi o difusió del patrimoni cultural entre museus i/o col·leccions.

.3 Requisits

3.1 És requisit per poder optar a les subvencions haver lliurat a la Direcció General del Patrimoni Cultural la documentació següent:

 1. La còpia de seguretat actualitzada de la documentació dels fons, en compliment del que disposa l'article 15.2 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

 2. El qüestionari actualitzat del Registre de Museus de Catalunya. Aquest document és lliurat a tots els museus per tal que pugin fer constar, si escau, les possibles actualitzacions. En cas que totes les dades siguin correctes, s'ha de lliurar un document certificant-ho.

  El lliurament d'aquests documents s'ha de fer abans que finalitzi el termini per a la presentació de sol·licituds.

  3.2 El programa de col·laboració ha d'incloure la participació de dos o més centres, gestionats per institucions diferents i promoure un mínim d'una intervenció en cadascun dels centres participants.

  .4 Quantia

  La quantia de la subvenció es determinarà tenint en compte el cost total de les activitats del programa que promou i finança el museu sol·licitant.

  L'import de cada subvenció no pot ser superior en cap cas al 80% del cost total de l'activitat subvencionada.

  .5 Documentació

  5.1 Documentació general:

  5.1.a) Documentació comuna a totes les persones destinatàries.

 3. Conveni o acords similars, quan existeixin, que acreditin els acords entre els diversos museus i institucions vinculats al programa.

 4. Còpia compulsada del NIF del/de la sol·licitant de la sol·licitud.

 5. Còpia compulsada del document...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA