ORDRE PTO/95/2010, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les actuacions de millora paisatgística a les colònies del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/95/2010, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les actuacions de millora paisatgística a les colònies del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat.

De conformitat amb el que estableix l'article 15.3 de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament competent en matèria de paisatge, ha de potenciar les activitats de les administracions locals que compleixin actuacions de promoció i protecció del paisatge, especialment les que tinguin per objecte la preservació dels seus valors paisatgístics, i n'ha de donar suport. En desplegament d'aquest mandat de la Llei, l'article 26 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, fa esment de la necessitat de preservació dels paisatges que, pel seu caràcter natural o cultural, requereixen intervencions específiques o integrades.

La vall del riu Llobregat va esdevenir un eix industrial de primer ordre durant el segle xix. En l'actualitat, els nuclis residencials, que en la majoria dels casos estan desvinculats de l'activitat fabril que els va originar, conserven un gran valor històric i cultural. Per tal de donar resposta a la consolidació de les colònies industrials del Llobregat a les comarques del Berguedà i del Bages com a espais de residència, d'activitat productiva, de freqüentació turística i de preservació de la memòria històrica, el 8 de juny de 2007 es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat, inspirat en el concepte de paisatge cultural o àmbit geogràfic, associat, alhora, a una activitat industrial que conté valors estètics i culturals molt importants.

A fi d'assolir més eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar les actuacions de millora paisatgística en les colònies incloses en el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions destinades al foment d'actuacions de millora paisatgística a les colònies del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar la realització d'actuacions de millora paisatgística a les colònies incloses en el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases:

La millora i condicionament de l'espai públic.

La restauració d'edificis d'ús col·lectiu i d'interès patrimonial.

La millora paisatgista dels espais exteriors i de les vies d'accés a les colònies industrials i també l'eliminació, la reducció i l'ordenació dels elements, els usos i les activitats que les degraden.

El condicionament i la restauració de l'entorn.

.3 Beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de Catalunya inclosos dins de l'àmbit territorial del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat que vulguin dur a terme les actuacions a què fa referència la base 2 i que no hagin resultat beneficiaris de cap subvenció atorgada per aquest Departament per a la mateixa actuació.

3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 1. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions.

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1 Les sol·licituds les ha d'aprovar l'òrgan competent de l'Ajuntament i han de ser formalitzades per l'alcalde.

  6.2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels ajuntaments a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'un altra índole no eximeix, en cap cas, la persona sol·licitant de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA