ORDRE PTO/102/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/102/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic.

La Direcció General d'Urbanisme, d'acord amb la disposició addicional 12 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, porta a terme un programa de suport al planejament urbanístic municipal per tal de fomentar l'adaptació dels municipis a la legislació urbanística i de garantir-ne l'aplicació, com també de millorar-ne les condicions urbanístiques i contribuir a la creació de sòl urbanitzat necessari en el marc d'un desenvolupament sostenible.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores generals que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic.

Per tot això exposat, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com dels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de febrer de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte donar suport als ajuntaments de Catalunya en la redacció de les figures de planejament urbanístic a què fa esment el punt 2 d'aquestes bases, en aquells casos en què no ho facin amb mitjans propis.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases la redacció de les figures de planejament urbanístic següents:

 1. Plans d'ordenació urbanística municipal en municipis sense instrument de planejament urbanístic general, o que només disposin de delimitació de sòl urbà, o de planejament urbanístic general aprovat d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

  Resta exclosa d'aquesta línia de subvencions la redacció de qualsevol document parcial del pla d'ordenació urbanística municipal.

 2. Programes d'actuació urbanística municipal.

 3. Catàlegs de masies i cases rurals.

 4. Catàlegs de béns a protegir.

 5. Modificacions del planejament urbanístic general amb la finalitat d'adaptar-lo als plans directors urbanístics vigents.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de Catalunya que promoguin la redacció de les figures de planejament urbanístic a què fa referència la base 2 i que no hagin resultat beneficiaris de cap subvenció atorgada per aquest Departament per a la redacció de la mateixa figura de planejament.

  3.2 Els ens esmentats han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 7. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions, i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 Cadascuna de les subvencions concretes es pot concedir bé per l'import total sol·licitat, amb el límit màxim que, a aquest efecte, es pugui fixar en la convocatòria, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i de forma proporcional al nombre de sol·licituds presentades i a les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de valoració previstos a la base 9. L'import de la subvenció en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals es demana.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1. Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'ajuntament, formalitzades per l'alcalde, i trameses pel secretari.

  6.2 Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels ajuntaments a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix la persona sol·licitant, en cap cas, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert a la convocatòria.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponen.

  Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que es podrà recórrer en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.4 Cal omplir una sol·licitud per cada figura de planejament per a la qual es demana subvenció.

  No es pot presentar més d'una sol·licitud per ajuntament per a una mateixa figura de planejament. En el cas de planejament plurimunicipal, els ajuntaments han de sol·licitar de forma individualitzada la part que correspon al seu municipi.

  6.5 La signatura i la presentació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA