RESOLUCIÓ IUE/3908/2008, de 18 de desembre, per la qual s'aprova una primera ampliació de l'import global destinat a la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l'any 2009 (SGR-DGR).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència de Gestió D'Ajuts Universitaris i de Recerca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IUE/3908/2008, de 18 de desembre, per la qual s'aprova una primera ampliació de l'import global destinat a la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l'any 2009 (SGR-DGR).

Mitjançant la Resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre, es van aprovar les bases i es va obrir convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l'any 2009 (SGR-DGR) (DOGC núm. 5265, de 25.11.2008).

D'acord amb el que disposa l'article 2 de la convocatòria, l'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 31.000.000,00 euros, que van a càrrec de la partides pressupostàries 449.0001 i 749.0001. D'aquest import total, 6.000.000,00 d'euros aniran a càrrec del pressupost de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a l'any 2009, 6.000.000,00 d'euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2010, 6.000.000,00 d'euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2011, 6.500.000,00 euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2012 i 6.500.000,00 euros aniran a càrrec del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2013.

Vistes les disponibilitats pressupostàries destinades a aquesta actuació,

Resolc:

Article únic

Ampliar en 1.950.000,00 euros l'import global destinat a la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l'any 2009 (SGR-DGR), oberta per la Resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre, fixat a l'article 2, a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001 i 749.0001 del pressupost de l'Agència per a l'any 2008. L'import global màxim d'aquesta convocatòria quedarà així en 32.950.000,00 euros.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA