ORDRE AAR/241/2009, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i es convoquen les corresponents al 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/241/2009, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i es convoquen les corresponents al 2009.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) té com a objectiu i finalitat, entre d'altres, el foment de les races autòctones en perill d'extinció i l'impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races en perill d'extinció, per tal que se'n puguin beneficiar les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes a l'àmbit territorial de Catalunya.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones en perill d'extinció, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per al 2009 els ajuts destinats al foment de les races autòctones en perill d'extinció, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/782000114/6121 dels pressupostos del DAR per a l'any 2009, dotada amb un import màxim de 51.344,32 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajuts és el Servei de Producció Ramadera.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general de Ramaderia, el/la cap del Servei de Producció Ramadera i el/la cap del Servei de Sanitat Animal.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de cinc mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas que no hi hagi resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics a la web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de maig de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte dels ajuts

1.1 L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment de les races autòctones en perill d'extinció.

.2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions o les associacions reconegudes pel DAR que compleixin els requisits següents:

  1. Que no tinguin ànim de lucre.

  2. Que acreditin que les persones ramaderes que les integren tenen un mínim del 60% de les reproductores de la raça o les races de protecció especial.

  3. Que compleixin els requisits que exigeixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els que estableix l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció), pel que fa a la definició de petita i mitjana empresa.

  4. Que estiguin oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres genealògics de la raça o les races en perill d'extinció, i que els seus estatuts garanteixin l'absència del tracte discriminatori per als criadors.

  5. Que en els seus estatuts es garanteixi la participació democràtica dels membres i l'accés dels qui no en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA