RESOLUCIÓ AAR/985/2007, de 2 d'abril, per la qual s'estableix la retirada o la destrucció obligatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

AAR/985/2007, de 2 d'abril, per la qual s'estableix la retirada o la destrucció obligatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).

El sector dels cítrics està sofrint, en la campanya de comercialització d'enguany, una crisi en els preus de mercat que ha repercutit als productors en els preus percebuts i, en conseqüència, en moltes plantacions no s'han collit els fruits, de manera que romanen a l'arbre o a terra i esdevenen refugis de plagues i malalties diverses i, en especial, de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).

En aquest sentit, esdevé necessari adoptar determinades mesures per evitar la difusió de la plaga citada establertes a l'Ordre ARP/295/2004, de 19 d'agost, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga mosca mediterrània de la fruita Ceratitis capitata Wiedemann, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

D'acord amb això, així com amb l'article 116.1.d) de l'Estatut d'autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que atribueix competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat vegetal, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides per la disposició final de l'Ordre ARP/295/2004, de 19 d'agost,

Resolc:

Article 1

1.1 És obligació dels titulars d'explotacions de mandariners de les demarcacions territorials de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la retirada o la destrucció, per aixafat o picat, dels fruits abandonats a l'arbre i dels que hi hagi a terra.

1.2 Aquestes actuacions s'han de realitzar fins al 20 d'abril de 2007.

Article 2

2.1 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural indemnitzarà els titulars de les explotacions agràries que realitzin les actuacions descrites a l'article 1, amb la quantitat de 0,13 euros per quilogram de mandarines retirades o destruïdes.

2.2 Les indemnitzacions aniran a càrrec de les partides pressupostàries AG03 D/482.0001.00/6110 i AG03 D/482.0001.10/6111 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per un import màxim de 78.000 euros, i estaran condicionades a la disponibilitat pressupostària.

Article 3

3.1 Les sol·licituds d'indemnització es presentaran amb el model normalitzat a la Unitat de Sanitat Vegetal de Tarragona i les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA