DECRET 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la redacció que dóna a aquest precepte la Llei 1/2000, de 30 de març, faculta la Presidència de la Generalitat per tal de crear, determinar el nombre, denominar i establir per decret l'àmbit de competència respectiva dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Creació i canvi de denominació de departaments

1.1 Es crea el Departament del Conseller en Cap. El conseller d'aquest Departament tindrà la denominació de conseller en cap de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Es crea el Departament de Relacions Institucionals i Participació.

1.3 Es crea el Departament d'Interior.

1.4 Es crea el Departament de Comerç, Turisme i Consum.

1.5 El Departament de Governació i Relacions Institucionals passa a denominar-se Departament de Governació i Administració Pública.

1.6 El Departament de Justícia i Interior passa a denominar-se Departament de Justícia.

1.7 El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme passa a denominar-se Departament de Treball i Indústria.

1.8 El Departament de Medi Ambient passa a denominar-se Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 2

Organització de l'Administració de la Generalitat

L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament del Conseller en Cap.

Departament de Relacions Institucionals i Participació.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Departament de Justícia.

Departament d'Interior.

Departament d'Economia i Finances.

Departament de Governació i Administració Pública.

Departament d'Ensenyament.

Departament de Cultura.

Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Departament de Treball i Indústria.

Departament de Comerç, Turisme i Consum.

Departament de Benestar i Família.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Article 3

Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA