DECRET 355/1988, de 12 de desembre, de modificació de determinats articles del Decret 549/1983, de 27 de desembre, relatius al règim d'explotació i d'instal·lació de les màquines recreatives i d'atzar.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 549/1983, de 27 de desembre, sobre requisits d'identificació de les màquines recreatives i d'atzar, les autoritzacions per a la seva explotació i les dels locals on s'instal·lin, preveu la suspensió temporal de les autoritzacions d'explotació a tots els efectes.

Les causes i els motius actuals de retirada de les màquines de l'explotació han fet perdre significat a aquesta mesura temporal, i encara més si es té en compte que l'autorització d'explotació és única i vàlida fins a la baixa definitiva per a cada màquina.

D'altra banda, d'acord amb la Llei del joc i el text del Decret esmentat, convé disminuir el parc de màquines que hi ha i donar de baixa de manera definitiva les màquines que no s'explotin.

Per últim, és necessari regular de nou el trasllat de màquines recreatives i d'atzar, establint autoritzacions prèvies i regulant un registre d'avaries i incidències tècniques, i les condicions d'autorització dels locals d'instal·lació.

Per tot això, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen l'article 6.2, l'article 8.5, i l'article 10, s'afegeix un paràgraf a l'article 13.1, i es modifica, també, l'article 16.3, del Decret 549/1983, de 27 de desembre, de conformitat amb els redactats següents: "6.2 Aquesta autorització, concedida a instància de la primera empresa operadora titular, no s'extingirà ni quedarà sense vigor per les transmissions a què fa referència l'article 9, llevat que hi concorri alguna de les causes a què es refereixen els articles 8.5 i 11". "8.5 Si l'empresa operadora vol traslladar la màquina a un altre local haurà de sol·licitar autorització prèvia a la delegació territorial corresponent, i no podrà procedir-se al trasllat fins al moment en què hagi estat autoritzat expressament. "La sol·licitud de trasllat haurà de fer-se mitjançant la presentació del butlletí d'instal·lació segons imprès normalitzat per la Direcció General del Joc i d'Espectacles. "La instal·lació d'una màquina sense tenir-ne les autoritzacions corresponents serà considerada com a falta molt greu d'acord amb el que disposa l'article 11.2.1.a) de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc". "Article 10. De la retirada de les màquines dels locals d'instal·lació. "10.1 Les màquines que siguin retirades del lloc d'instal·lació per sanció hauran de dipositar, a la delegació territorial corresponent, els dos exemplars de la guia de circulació, i rebran a canvi un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA