DECRET 269/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de determinats articles dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i es disposa la publicació del text íntegre dels Estatuts. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3241, pàg. 12902, de 9.10.2000).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

269/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la modificació de determinats articles dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i es disposa la publicació del text íntegre dels Estatuts. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3241, pàg. 12902, de 9.10.2000).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, modificada per la Llei 3/1999, de 26 d’abril, ha portat a terme una important modificació d’aquest òrgan de govern de la universitat, la qual n’ha afectat la composició, l’estructura i, molt especialment, les atribucions. Aquesta nova regulació fa necessària l’adaptació, en els aspectes que calguin, dels estatuts de les universitats, tal com preveu la disposició transitòria de la Llei esmentada.

És per això que, un cop analitzada l’adequació a la legalitat vigent del text de modificació dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel claustre d’aquesta Universitat, de conformitat amb el que estableix l’article 12.1 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Queda aprovada la modificació dels articles 1.2, 21.1, 24.2, 27.1, 48.1, 49, 52, 55.3, 57.3, 65.2, 79.2, 79.3, 79.4, 93.1, 95.1, 116, 117.1, 118.1, 118.2, 118.3, 133.2, 151, 152, 153.2, 174, 184.2, 192.2 i de les disposicions addicionals 3, 4 i 5 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili aprovats pel Decret 214/1994, de 26 de juliol.

1.2 Queda aprovada la supressió dels articles 118.4, 118.5, 163.1, de la disposició addicional 2 i de totes les disposicions transitòries dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili aprovats pel Decret 214/1994, de 26 de juliol.

Article 2

Es disposa la publicació, com a annex, del text íntegre dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, el qual incorpora els articles dels Estatuts aprovats pel Decret 214/1994, de 26 de juliol, i les modificacions aprovades per aquest Decret.

Article 3

De conformitat amb l’article 12.3 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 31 de juliol de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

ESTATUTS

de la Universitat Rovira i Virgili.

Títol 1

Naturalesa, fins i competències de la Universitat Rovira i Virgili

Article 1

1.1 La Universitat Rovira i Virgili és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i actua en règim d’autonomia d’acord amb el que estableix l’article 27.10 de la Constitució espanyola i en el marc de la legislació aplicable que el desenvolupa.

1.2 La seu de la Universitat Rovira i Virgili és la ciutat de Tarragona, sens perjudici de l’extensió de les seves activitats a altres àmbits territorials.

Els centres i els òrgans de la Universitat Rovira i Virgili podran identificar-se amb el nom de la ciutat on estiguin ubicats. En aquest sentit, els centres i els òrgans que integren la Universitat Rovira i Virgili són els següents:

Òrgans de govern. Tarragona:

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de Tarragona.

Facultat de Lletres de Tarragona.

Facultat de Química de Tarragona.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.

Facultat de Ciències Jurídiques de Tarragona.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Tarragona.

Escola Universitària d’Infermeria de Tarragona.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de Tarragona.

Facultat d’Enologia de Tarragona.

A efectes acadèmics, tots els centres d’ensenyament superior adscrits a la Universitat.

Article 2

La Universitat Rovira i Virgili es regeix per la Llei orgànica de reforma universitària, per les normes dictades per l’Estat i la Generalitat en exercici de les seves respectives competències i per aquests Estatuts.

Article 3

La Universitat Rovira i Virgili és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.

Article 4

La Universitat Rovira i Virgili fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència i pluralitat. La comunitat universitària, i en especial els seus òrgans de govern, hauran de donar plena efectivitat a aquests principis.

Article 5

Són fins de la Universitat Rovira i Virgili:

5.1 Excel·lir en la docència de nivell superior, en la formació d’investigadors i en la preparació de professionals.

5.2 Estimular la creació, el desenvolupament i la transmissió de la ciència, de la tècnica i de la cultura, mitjançant la recerca i la crítica.

5.3 Participar en la renovació del sistema educatiu i impel·lir-la.

5.4 Difondre i comunicar la ciència, la tècnica i la cultura a través d’activitats d’extensió universitària i de formació permanent.

5.5 Participar en el progrés i el desenvolupament de la societat, parant especial esment en la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya.

5.6 Promoure el respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

Article 6

Son competències de la Universitat Rovira i Virgili:

6.1 Elaborar i aprovar plans d’estudis i d’investigació, així com determinar àrees de coneixement del seu àmbit.

6.2 Crear, modificar, fusionar o suprimir departaments i proposar la creació, modificació, fusió o supressió d’instituts i centres universitaris en els termes previstos en aquests Estatuts.

6.3 Seleccionar, formar, perfeccionar i promoure el personal docent, investigador i d’administració i serveis, així com determinar les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats.

6.4 Establir el règim d’admissió de l’alumnat en els termes de la legislació vigent, l’avaluació dels seus coneixements i el règim de permanència.

6.5 Expedir títols i diplomes acadèmics.

6.6 Elegir, designar i remoure els òrgans de govern i de gestió de la Universitat.

6.7 Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar-ne els béns.

6.8 Establir i modificar les plantilles de personal.

6.9 Contractar persones, obres, serveis i subministraments.

6.10 Establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes de caràcter científic i cultural, i amb entitats públiques i privades.

6.11 Elaborar, modificar i desenvolupar els seus Estatuts i les normes que els desenvolupin.

6.12 Qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment dels fins establerts a l’article 1 de la Llei orgànica de reforma universitària i a l’article 5 d’aquests Estatuts.

Article 7

La llengua catalana és la llengua pròpia de la Universitat Rovira i Virgili, sens perjudici dels drets lingüístics que derivin de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Article 8

Constitueixen la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili el personal acadèmic, l’alumnat i el personal d’administració i serveis, que s’hi troben integrats.

Article 9

La Universitat Rovira i Virgili promourà la col·laboració amb altres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA