DECRET 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 5 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, preveu que els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a observar una sèrie de mesures de neteja i manteniment, d'acord amb el que l'esmentat article indica.

Per tal de facilitar el compliment d'aquestes obligacions i assolir-ne la màxima eficàcia, es fa necessari fixar els conceptes que intervenen en el desenvolupament pràctic de les actuacions de neteja i manteniment i establir-ne l'abast.

En conseqüència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica hauran de ser mantingudes pels seus titulars en les condicions de neteja de vegetació que es fixen en aquest Decret.

Article 2

A l'efecte d'aquest Decret, s'entén per:

 1. Línia d'alta tensió (línies d'alta tensió de 1a categoria): la de tensió nominal superior a 66 kV.

 2. Línia de tensió mitjana (línies d'alta tensió de 2a i 3a categoria): la de tensió nominal menor o igual a 66 kV i major o igual a 1 kV.

 3. Línia de baixa tensió: la de tensió nominal menor d'1 kV.

 4. Gàlib màxim vertical: és la posició d'un conductor en un pla vertical a 50 ºC.

 5. Gàlib màxim horitzontal: és la posició d'un conductor sotmès a l'acció d'un vent perpendicular de 120 km/h a 15 ºC.

 6. Conductors trenats: unificació en un sol cable de les diferents fases i el neutre d'un circuit, recoberts amb una funda protectora aïllant.

 7. Traça: línia trencada que uneix els punts mitjans de les bases dels suports d'una línia.

 8. Corredor: zona de terreny a ambdós costats de la traça, que resulta de la projecció vertical sobre el terra dels conductors més externs de la línia en la posició de gàlib horitzontal més desfavorable. En cap cas el corredor no tindrà menys de 2 metres.

 9. Corriol: camí per al pas de persones que transcorre des de la base d'un suport a la del seu immediat i el més a prop possible del traçat de la línia, que permet efectuar els recorreguts de reconeixement.

 10. Terrenys forestals: són els definits en la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

 11. Arbre: planta molt lignificada, amb diferenciació clara del tronc i la capçada, amb una alçària superior als 3 metres.

 12. Arbust: planta lignificada, amb tronc i capçada diferenciats i amb una alçària inferior als 3 metres.

 13. Matoll: formació de plantes llenyoses amb una part aèria en què no es diferencia el tronc i la capçada i que es presenta generalment molt ramificada.

 14. Estrat herbaci: formació de plantes no lignificades.

 15. Espècies de creixement ràpid: espècies que tenen un creixement longitudinal mitjà de 3 metres i horitzontal de capçada d'1,5 metres, durant un període de 3 anys. Les més comunes a Catalunya són: Pollancre, àlber, trèmol (Populus sp.) Vern (Alnus sp.) Salze (Salix sp.) Eucaliptus (Eucaliptus sp.) Ailant (Ailanthus altissima) Castanyer (Castanea sp.) Acàcies falses (Robinia sp.) Plàtan (Platanus sp.) Pi insigne (Pinus insignis) Avet Douglas (Pseudotsuga menziesii)

 16. Espècies de creixement lent: es consideren, a l'efecte del present Decret, les que tenen un creixement longitudinal mitjà de 2 metres i horitzontal de capçada d'1 metre, durant un període de 3 anys.

 17. Espècies protegides: són les incloses en alguna de les disposicions següents: Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de flora autòctona a Catalunya; Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix-grèvol; Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural; Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres; Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, fet a Berna el 19 de setembre de 1979.

 18. Matoll molt inflamable: són les espècies incloses en la relació següent: Bruc boal (Erica arborea) Bruc d'escombres (Erica scoparia) Aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) Aladern fals (Phillyrea media) Romaní (Rosmarinus officinalis) Farigola (Thymus vulgaris) Argelaga (Genista scorpius) Gatosa (Ulex parviflorus) Espígol (Lavandula latifolia) Espígol (Lavandula stoechas) Llistó (Brachypodium ramosum)

 19. Tala selectiva: eliminació parcial de la massa arbòria, arbustiva o de matoll, que es realitza en funció del possible efecte sobre la seguretat de la línia i la prevenció d'incendis forestals.

 20. Poda: eliminació d'aquella part del vegetal que pugui afectar la seguretat de la línia i la prevenció d'incendis forestals, mantenint-ne la viabilitat del vegetal, el seu port i la seva estructura.

Article 3

Els titulars de les línies aèries de conducció elèctrica situades en terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, estan obligats a mantenir en els corredors d'aquestes, mitjançant podes i tales selectives, les condicions que es determinen en aquest Decret per a la prevenció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA