DECRET 74/1997, de 18 de març, pel qual es dicten normes en desplegament de la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció donada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, en relació amb el Consorci Sanitari de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consorci Sanitari de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu constituït inicialment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que fou creat per Acord del Govern de la Generalitat de 14 de novembre de 1988 i per Acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 25 d'octubre de 1988, els Estatuts del qual han estat publicats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 31 de gener de 1989 (DOGC núm. 1108, de 17.2.1989), parcialment modificada per l'Ordre d'aquest Departament de 7 d'agost de 1992 (DOGC núm. 1634, de 19.8.1992).

D'entre les funcions atribuïdes estatutàriament al Consorci Sanitari de Barcelona, hi figura la de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària compresos en la Regió Sanitària de Barcelona Ciutat. A aquests efectes s'han adscrit fins ara al Consorci Sanitari de Barcelona, l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària, l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal, el Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona-061, Societat Anònima i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

D'altra banda, la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, incorporada mitjançant la Llei 11/1995, de 29 de setembre, estableix que el Consorci Sanitari de Barcelona resta adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, assumint directament, pel que fa a la ciutat de Barcelona, les funcions previstes per a les regions sanitàries. Aquestes funcions vénen a afegir-se a les que el Consorci té atribuïdes en virtut dels seus Estatuts.

Per tal de fer efectives les previsions contingudes en la disposició addicional esmentada, escau dictar el present Decret, tenint en compte els preceptes de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i les seves disposicions concordants, especialment pel que fa a les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

Per tot això, a l'empara del que estableix la disposició final tercera de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, reiterada; escoltades les entitats a què fa referència l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Funcions i objectius 1.1 D'acord amb la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció donada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix, en l'àmbit d'aquesta ciutat, les funcions que la referida Llei atribueix a les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. Aquestes funcions les ha d'exercir d'acord amb els criteris generals establerts pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. 1.2 Així mateix, el Consorci Sanitari de Barcelona desenvoluparà les funcions que li siguin delegades pels òrgans centrals del Servei Català de la Salut a l'empara del que estableixen l'article 22.3 i concordants de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. 1.3 En el desenvolupament de les funcions pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, el Consorci Sanitari de Barcelona ha de tenir especial cura d'assolir els objectius que estableix l'article 23 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 2

Funcions dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut Els òrgans centrals de direcció i participació del Servei Català de la Salut exerceixen respecte del Consorci Sanitari de Barcelona, pel que fa al desenvolupament de les tasques pròpies de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, les mateixes funcions que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, els atribueix en relació amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

Article 3

Organització El Consorci Sanitari de Barcelona s'estructura en els òrgans que determinen els seus Estatuts. En tot cas, ha de comptar amb els òrgans següents: 3.1 De direcció i gestió: La Junta General. El gerent. La Corporació Sanitària de Barcelona. 3.2 De...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA