ORDRE ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives.

L'Ordre de 5 de desembre de 1986 va establir les instruccions sobre informació econòmica i financera de les cooperatives amb secció de crèdit regulades per la Llei 1/1985, de 14 de gener.

Són molts els canvis normatius que, d'ençà de la publicació d'aquesta norma, han afectat la regulació de les cooperatives amb secció de crèdit. Els més destacables són l'aprovació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, i del Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, així com l'aprovació, en l'àmbit estatal, de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, general de cooperatives, i, en l'àmbit propi de Catalunya, de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives; i l'aprovació de l'Ordre ECO/3614/2003, de 16 de desembre, del Ministeri d'Economia, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives. Finalment, cal mencionar l'aprovació dels reials decrets 1514/2007 i 1515/2007, de 16 de novembre, pels quals s'aproven el Pla general de comptabilitat i, com a norma complementària a aquest, el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

Aquest nou marc normatiu fa imprescindible una revisió de les instruccions sobre la informació econòmica i tècnica de les cooperatives amb secció de crèdit que reforci el compliment de la normativa vigent per part d'aquestes cooperatives que no tenen caràcter financer ni creditici davant de tercers, i que garanteixi les finalitats definides a l'article 1.2 de la Llei 6/1998. Segons l'esmentat article i, a diferència de l'objecte de les entitats de crèdit, la funció pròpia de les seccions de crèdit, com a organització interna de les cooperatives, és l'optimització en la gestió dels excedents líquids generats en les altres seccions cooperatives per tal d'haver de recórrer en el menor grau possible a la captació de recursos aliens, siguin dels socis o d'altres fons, en cas que la cooperativa necessiti finançament, o per tal de cercar una adequada rendibilitat mitjançant el finançament a socis per activitats vinculades a la de la cooperativa, i per necessitats familiars i domèstiques, en el sentit de les ordinàries o bàsiques de la llar, o a través d'altres instruments financers de mínim risc.

Pel que fa a la competència per aprovar aquesta Ordre, la disposició final primera del Decret 280/2003, de 4 de novembre, faculta el conseller o consellera d'Economia i Finances per dictar-ne les disposicions necessàries per al desplegament.

En conseqüència, en ús de l'autorització esmentada,

Ordeno:

Article únic

Les seccions de crèdit de les cooperatives sotmeses a la Llei 6/1998, de 13 de maig, i a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, han de complir les instruccions sobre informació econòmica i financera que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Els primers informes complementaris d'auditoria als que resulta d'aplicació aquesta Ordre, que les cooperatives amb secció de crèdit han de presentar al Departament de Treball, són els corresponents al primer exercici que es tanqui després de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria

Resten expressament derogades l'Ordre de 5 de desembre de 1986, per la qual es dicten les instruccions sobre informació econòmica i financera de les cooperatives amb secció de crèdit sotmeses a la Llei 1/1985 de Catalunya, de 14 de gener, i la Circular 1/1998, de la Direcció General de Política Financera i Assegurances, sobre el tractament comptable per part de les seccions de crèdit de cooperatives agràries dels rendiments dels fons d'inversió garantits.

Disposicions finals

—1 Habilitació normativa

S'autoritza el director o directora general de Política Financera i Assegurances perquè dicti una resolució de desplegament d'aquesta Ordre. La resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

—2 Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 23 de juliol de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex 1

Instruccions

Instrucció primera

Definicions

 1. Als efectes del compliment dels límits sobre estructura financera, s'entén:

  1.1 Per “passiu exigible”, la suma dels comptes del passiu corrent i no corrent, excepte el capital cooperatiu amb característiques de deute.

  1.2 Per “recursos propis”, els fons propis de la cooperativa amb les consideracions següents:

  1. Pel que fa al capital cooperatiu, cal considerar el que s'ha desemborsat efectivament, amb independència de la seva classificació comptable com a net patrimonial o passiu financer.

  2. Pel que fa al resultat de l'exercici, cal considerar la part de l'excedent positiu de l'exercici anterior o, a data de tancament comptable, de l'exercici tancat, que sigui previst destinar a reserves. A aquests efectes, la part d'excedent a computar com a recursos propis és aquella que l'assemblea general hagi acordat destinar a reserves o la que sigui obligatòria segons els estatuts, si els comptes on es reflecteix l'excedent esmentat han estat verificats de conformitat per un auditor extern.

   En defecte del que s'estableix a l'apartat anterior, la part de l'excedent positiu que la normativa vigent estableix com a percentatge mínim a destinar al fons de reserva obligatori.

   En cas que s'hagin produït excedents negatius en l'exercici o en exercicis anteriors que es trobin pendents de compensar, se n'ha de deduir l'import de la suma dels conceptes esmentats en els apartats anteriors.

   1.3 Per “suma dels saldos de l'immobilitzat material i immaterial”, tots aquells imports dels béns i drets que s'utilitzen en l'activitat permanent i productiva de la cooperativa i que per la seva naturalesa es classifiquen dins l'immobilitzat material i intangible, minorats per l'amortització i la correcció de valoració per deterioració de valor corresponents. No s'inclouen en aquesta suma aquells elements materials i intangibles que es classifiquen com a immobilitzat en curs i aquells altres que són elements de l'immobilitzat material i intangible però estan en procés de venda o catalogats com actius no corrents per a la venda.

   Es considera un actiu immobilitzat en procés de venda aquell actiu amb un valor comptable que la cooperativa pretén recuperar a través de la seva venda en lloc de la seva utilització continuada i productiva.

   Per tal que aquests actius no computin en el càlcul de la suma esmentada, s'han de complir els requisits següents:

  3. L'assemblea general ha d'aprovar l'alienació dels actius disponibles per a la venda i la prèvia planificació de venda,

  4. Els actius afectats s'han de vendre un preu adequat en relació amb el seu valor raonable actual.

  5. El termini per realitzar la venda s'ha d'estimar complert en un any des de la data en què l'actiu es considera en procés de venda, llevat que per fets o circumstàncies alienes a la cooperativa el termini necessari de venda s'hagi d'ampliar i existeixi una evidència suficient que la cooperativa manté l'interès en el pla d'alienació de l'actiu.

  6. Els excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels actius de l'immobilitzat en procés de venda s'han de destinar en la seva totalitat a fons propis, d'acord amb l'aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extracooperatius que la normativa vigent estableixi.

   Quan un actiu immobilitzat no s'adquireix amb el propòsit d'usar-lo en l'activitat permanent i productiva de la cooperativa, sinó per a alienar-lo després, per obtenir-ne rendes o per a ambdues finalitats alhora, no pot ser exclòs del càlcul de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA