ORDRE ECF/598/2006, de 22 de desembre, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/598/2006, de 22 de desembre, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2007.

Amb els pressupostos per a l'any 2006, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa un canvi en el seu procÈs pressupostari amb l'objectiu d'avanÁar cap a la pressupostaciÛ orientada a resultats. AixÚ vol dir que el pressupost, com a instrument mitjanÁant el qual s'expressa l'estratËgia polÌtica del Govern, ha d'explicitar els objectius que es pretenen assolir amb els recursos que es posen a la seva disposiciÛ i ha d'estructurar les eines per poder comprovar-ne el grau d'assoliment.

Les noves exigËncies que demanda una societat cada cop mÈs avanÁada motiven i impulsen aquesta orientaciÛ per tal que el pressupost esdevingui una veritable eina d'assignaciÛ, gestiÛ i control dels recursos p˙blics.

L'elaboraciÛ dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2007 est‡ condicionada per la situaciÛ de prÚrroga pressupost‡ria que es produir‡ durant els primers mesos del 2007, com a conseq¸Ëncia de la dissoluciÛ del Parlament i la convocatÚria d'eleccions, que es van celebrar el dia 1 de novembre de 2006.

En qualsevol cas, en els pressupostos per al 2007 es volen consolidar com a principis orientadors del procÈs pressupostari la transparËncia, l'efic‡cia i l'eficiËncia, cosa que comporta l'aprofundiment en la pressupostaciÛ orientada a objectius i resultats i l'ampliaciÛ substancial de l'‡mbit institucional dels pressupostos, amb la inclusiÛ d'aquelles entitats que, en el darrer any, han estat classificades en el sector d'administracions p˙bliques d'acord amb el Sistema europeu de comptes.

Seguint en la lÌnia iniciada el 2006, es prioritza l'assignaciÛ de recursos per programes, en el sentit de donar rellev‡ncia a les finalitats de la despesa per sobre d'altres criteris d'assignaciÛ de recursos. En aquest exercici pressupostari es pretÈn millorar l'estructura i definiciÛ de programes .entesos com a conjunt d'activitats sota la responsabilitat d'un centre gestor que consumeix determinats recursos per contribuir a uns objectius polÌtics especÌfics. i aprofundir en la definiciÛ dels seus objectius, aixÌ com en la millora dels indicadors per al seu seguiment.

Una altra de les fites importants en l'elaboraciÛ d'aquest pressupost 2007 Ès aconseguir la m‡xima integraciÛ i implicaciÛ de tots els actors del procÈs pressupostari, de manera que la implantaciÛ del pressupost orientat a objectius i resultats es faci de forma gradual i participativa.

Pel que fa a l'entorn econÚmic en quË s'emmarca l'elaboraciÛ dels pressupostos per al 2007, les dades disponibles sobre l'evoluciÛ de l'economia catalana confirmen que es mantÈ un elevat ritme de creixement del producte interior brut catal‡, superior al de la mitjana de la zona euro. Els indicadors laborals continuen assenyalant una din‡mica molt positiva de l'ocupaciÛ i una taxa d'atur que se situa per sota de la mitjana de la zona euro.

D'altra banda, la moderaciÛ dels preus del petroli afavoreix el descens de la inflaciÛ, i la demanda exterior tambÈ millora gr‡cies a la reactivaciÛ de les exportacions i la desacceleraciÛ de les importacions.

Cal, doncs, aprofitar el context econÚmic favorable per aprofundir en el desenvolupament d'uns serveis p˙blics de qualitat, tot parant especial atenciÛ al sanejament de les finances p˙bliques. AixÌ, els pressupostos per al 2007 s'orientaran de forma priorit‡ria a finanÁar les polÌtiques socials i el benestar de les persones, treballant per consolidar una societat del benestar en les seves quatre dimensions fonamentals: l'educaciÛ, la sanitat, els serveis a les famÌlies i l'ajuda a les persones amb autonomia personal reduÔda.

D'altra banda, d'acord amb el camÌ seguit en els darrers anys, s'incidir‡ en el reforÁ de les bases que fonamenten la competitivitat i que contribueixen a incrementar la capacitat de creixement de l'economia. En aquest sentit, es prioritzaran les polÌtiques que tenen major incidËncia en la productivitat de l'economia, com sÛn la inversiÛ en infraestructures, la despesa en recerca, desenvolupament i innovaciÛ, i la formaciÛ.

En relaciÛ amb el context financer, l'elaboraciÛ dels pressupostos de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA