ORDRE PRE/143/2008, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, durant el període 2008-2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/143/2008, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, durant el període 2008-2010.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010, en el qual es fa constar la voluntat d'afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català, va aprovar, per l'Acord de 22 de gener de 2008, el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica: l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta.

El Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal vol estimular l'activitat econòmica i empresarial d'aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d'algunes de les infraestructures programades, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

El Govern considera que totes les comarques de Catalunya han de tenir les mateixes oportunitats per al seu desenvolupament, sense que la seva situació geogràfica, les peculiaritats de la seva estructura productiva o les seves característiques demogràfiques puguin ser elements que les condicionin de manera negativa. Només d'aquesta manera s'aconsegueix l'equilibri territorial i la cohesió social. Per aquest motiu, el Govern ha decidit dur a terme a les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta, un conjunt d'actuacions integrades en plans específics amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament d'aquestes comarques, tant des del punt de vista social com econòmic. Aquesta Ordre s'emmarca en el pla específic de foment de l'activitat econòmica de les comarques esmentades.

Vistos el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d'acord amb el previst per l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores que hauran de regir la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització econòmica, dins del marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, durant el període 2008-2010.

Aquestes bases reguladores, pel que fa als ajuts destinats a empreses, s'estableixen de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 397/5 de 28.12.2006), que les eximeix de la notificació prevista a l'article 88.3 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

Article 2

Règim jurídic

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el previst pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Convocatòries

Per la Resolució de la persona titular del Departament de la Presidència, es publicarà al DOGC una convocatòria anual, amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries, les quals indicaran, entre d'altres aspectes exigits per la normativa vigent, la quantia econòmica màxima destinada a finançar les subvencions i crèdits reemborsables dels quals poden beneficiar-se les iniciatives que reuneixin les característiques previstes en aquesta Ordre, com també l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar, per al desenvolupament del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal 2008-2010.

Article 4

Àmbit temporal

L'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts que preveu aquesta Ordre és des de l'1 de gener al 31 de desembre de l'exercici de la convocatòria anual.

Article 5

Àmbit geogràfic d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordre, les actuacions de dinamització econòmica s'hauran de localitzar en alguna de les quatre comarques de Catalunya marcades al Pla de d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) com a zones amb més necessitat de reactivació econòmica: l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta.

Article 6

Tipus d'actuació i objecte dels ajuts

6.1 Podran rebre ajuts les iniciatives que tinguin per finalitat contribuir a la dinamització econòmica en les comarques compreses en el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal susceptibles de ser incloses en alguna de les àrees següents:

 1. Àrea d'infraestructura:

  1) Infraestructura bàsica: realització d'inversions en infraestructures tècniques i industrials d'ús comú o compartit: actuacions en polígons industrials, accés a serveis de telecomunicacions, serveis bàsics, xarxes de transports, etc.

  2) Infraestructura de serveis: desenvolupament de projectes que proporcionin al sector empresarial serveis de diagnosi, solucions tecnològiques, consultories, etc. Hauran de proporcionar serveis d'ús comú o compartit al sector empresarial.

 2. Àrea d'indústria: iniciatives empresarials que generin ocupació i que actuïn com a força motriu del desenvolupament empresarial dins de les comarques.

  6.2 Les iniciatives objecte d'aquests ajuts no podran consistir en projectes d'empreses dels sectors exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) Nº 1998/2006 CE relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, d'acord amb el seu article 1.

  6.3 En les actuacions corresponents a l'àrea d'infraestructura, podran ser objecte d'ajut, i constituiran la base sobre la qual es calculi aquest, tant les inversions en actius fixes com la resta dels costos necessaris per al desenvolupament de l'actuació: despeses de personal, materials, col·laboracions externes i altres despeses imputables a la iniciativa objecte de l'ajut. El detall dels pressupostos d'inversió a tenir en compte seguirà el model establert a la convocatòria corresponent.

  6.4 En les actuacions de l'àrea d'indústria seran objecte d'ajuts les inversions en actius materials relatius a la creació d'un nou establiment, l'ampliació d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment per atendre mercats de productes nous i addicionals o una transformació fonamental en el procés global de producció d'un establiment existent.

  S'admetran com a elements d'inversió els terrenys, edificis, aparells i equips; especialment els béns d'equip nous i les inversions que incorporin a aquests, processos amb un alt contingut tecnològic. En el cas d'empreses que realitzin per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, no es subvencionarà l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. En el cas d'adquisició d'un establiment, únicament es tindran en consideració els costos d'adquisició d'actius a tercers, sempre i quan l'operació es porti a terme en condicions de mercat. No obstant això, excepte en el cas de petites i mitjanes empreses, els actius adquirits hauran de ser nous. Als efectes d'aquesta Ordre, s'entendrà, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de petites i mitjanes empreses (DOUE L 124 de 20.5.2003), que:

 3. La categoria de petita empresa està constituïda per les empreses que ocupin menys de 50 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no superi els 10 M d'euros.

 4. La categoria de mitjana empresa està constituïda per les empreses que ocupin menys de 250 persones i el volum de negocis anual de la qual no excedeixi de 50 M d'euros o amb un balanç general anual no superior a 43 M d'euros.

  Les despeses subvencionables també podran incloure els relatius a la transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències d'explotació, know-how o coneixements tècnics no patentats.

  Els actius immaterials subvencionables seran explotats exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut, seran considerats elements d'actiu amortitzable, seran adquirits a un tercer en les condicions de mercat i figuraran en l'actiu de l'empresa i romandran en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA