ANUNCI de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d'obres (codi: 05-24-Con).

Emissor:Diputacions
Rang de Llei:Anunci
Secció:Concursos i Anuncis
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d'obres (codi: 05-24-Con).

 1.  Entitat adjudicadora.

  a) Organisme: Diputació de Tarragona.

  b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

  c) Número d'expedient: 24/05.- Cont

 2.  Objecte del contracte.

  a) Descripció: Instal·lacions semafòriques a les interseccions del tram Cambrils de la TV-3147.

  b) Lloc d'execució: Cambrils.

  c) Termini d'execució: 4 mesos.

 3.  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

  a) Tramitació: ordinària.

  b) Procediment: obert.

  c) Forma: concurs públic.

 4.  Pressupost tipus de licitació.

  Import total: 399.089,04 euros.

 5.  Garantia provisional. No s'exigeix.

 6.  Obtenció de documentació i informació.

  a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

  b) Domicili: Passeig Sant Antoni, núm. 100

  c) Localitat i codi postal: Tarragona 43071

  d) Telèfon: 977 . 29 66 40 (ext. 180), Fax: 977 . 29 66 68

  e) Còpies projecte i documentació: Copisteria BOU, c. Fortuny, 6 de Tarragona (Tel. 977 251594

  f) Data límit: 1-juliol-2005

 7.  Requisits específics del contractista.

  a) Classificació: Grup I Subgrup 1 Categoria d)

 8.  Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

  a) Data i hora límit: 4-juliol-2005, a les 13 hores.

  b) Documentació: S'indica en la clàusula 9a del Plec de clàusules administratives generals dels contractes d'obra.

  c) Lloc de presentació: Vegeu núm. 6

 9.  Entitat: Vegeu núm. 6

 10.  Domicili: Vegeu núm. 6

 11.  Localitat i codi postal: Vegeu núm. 6

  d) Manteniment de l'oferta: 3 mesos.

  e) Admissió de variants: no

 12.  Obertura de pliques.

  a) Entitat: Diputació de Tarragona.

  b) Domicili: Passeig Sant Antoni, 100

  c) Localitat: Tarragona

  d) Data i hora: 6-juliol-2005, a les 12 hores.

 13.  Despeses anuncis. A càrrec de l'adjudicatari.

 14. Recursos. Si es vol impugnar la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS