ANUNCI de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d'obres (codi: 05-24-Con).

Emissor:Diputacions
Rang de Llei:Anunci
Secció:Concursos i Anuncis
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d'obres (codi: 05-24-Con).

 1.  Entitat adjudicadora.

  a) Organisme: Diputació de Tarragona.

  b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

  c) Número d'expedient: 24/05.- Cont

 2.  Objecte del contracte.

  a) Descripció: Instal·lacions semafòriques a les interseccions del tram Cambrils de la TV-3147.

  b) Lloc d'execució: Cambrils.

  c) Termini d'execució: 4 mesos.

 3.  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

  a) Tramitació: ordinària.

  b) Procediment: obert.

  c) Forma: concurs públic.

 4.  Pressupost tipus de licitació.

  Import total: 399.089,04 euros.

 5.  Garantia provisional. No s'exigeix.

 6.  Obtenció de documentació i informació.

  a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

  b) Domicili: Passeig Sant Antoni, núm. 100

  c) Localitat i codi postal: Tarragona 43071

  d) Telèfon: 977 . 29 66 40 (ext. 180), Fax: 977 . 29 66 68

  e) Còpies projecte i documentació: Copisteria BOU, c. Fortuny, 6 de Tarragona (Tel. 977 251594

  f) Data límit: 1-juliol-2005

 7.  Requisits específics del contractista.

  a) Classificació: Grup I Subgrup 1 Categoria d)

 8.  Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

  a) Data i hora límit: 4-juliol-2005, a les 13 hores.

  b) Documentació: S'indica en la clàusula 9a del Plec de clàusules administratives generals dels contractes d'obra.

  c) Lloc de presentació: Vegeu núm. 6

 9.  Entitat: Vegeu núm. 6

 10.  Domicili: Vegeu núm. 6

 11.  Localitat i codi postal: Vegeu núm. 6

  d) Manteniment de l'oferta: 3 mesos.

  e) Admissió de variants: no

 12.  Obertura de pliques.

  a) Entitat: Diputació de Tarragona.

  b) Domicili: Passeig Sant Antoni, 100

  c) Localitat: Tarragona

  d) Data i hora: 6-juliol-2005, a les 12 hores.

 13.  Despeses anuncis. A càrrec de l'adjudicatari.

 14. Recursos. Si es vol impugnar la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS