ORDRE ECF/320/2010, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la captació de talent directiu estratègic per a pimes en l'àmbit biotecnològic i biomèdic, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/320/2010, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la captació de talent directiu estratègic per a pimes en l'àmbit biotecnològic i biomèdic, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

El Govern, tenint en compte el món empresarial i l'aposta clara d'impuls de la competitivitat de l'economia catalana, per mitjà de la Direcció General de Promoció Econòmica del Departament d'Economia i Finances, considera oportú fomentar una sèrie d'actuacions d'atracció de talent a Catalunya. El Govern català ha detectat alguns aspectes en els que Catalunya ha d'esforçar-se i millorar per incrementar la seva competitivitat. A partir de la seva detecció, ha pactat amb els agents socials un conjunt de 102 mesures que configuren l'Acord Estratègic per la Internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i la Competitivitat de l'Economia Catalana i en les quals hi ha un apartat específic dedicat a l'atracció i la retenció de talent.

Pocs sectors, com el biomèdic (el qual inclou a empreses biotecnològiques i, també, de les tecnologies mèdiques), estan reconeguts a tots els nivells (R+D, empresarial o social per posar alguns exemples) com una de les apostes estratègiques de Catalunya, com demostra la mateixa creació de la Fundació Privada Bioregió de Catalunya (Biocat). Per aquest motiu, també cal fer un esforç major per introduir aquesta variable competitiva, l'atracció de talent, en aquest sector. En aquest sentit el sector biomèdic és un sector econòmic emergent a Catalunya, amb grans taxes de creixement com a conseqüència principalment de l'existència d'una base científica sòlida i del desenvolupament d'instruments polítics destinats a promoure la creació de noves empreses de base tecnològica. Ara bé, una de les mancances reconegudes per a la competitivitat internacional de les empreses biotecnològiques i biomèdiques catalanes, que de vegades suposa un dels motius que fa que no prosperin, és la manca de personal gestor especialitzat amb experiència específica homologable als estàndards internacionals, que permeti reforçar el sector amb una visió estratègica en àmbits claus com ara el desenvolupament de negoci, la internacionalització i l'orientació de la recerca, o el compliment de les normatives reguladores.

En aquest context , l'objecte d'aquesta línia d'ajuts es donar recolzament a les petites i mitjanes empreses biotecnològiques i biomèdiques catalanes en la captació temporal de talent directiu estratègic, per a desenvolupar càrrecs de caràcter puntual, com ara la de membres independents del consell d'Administració, direcció no executiva, i assessoria estratègica de consells d'assessoria de dimensió internacional. Això farà incrementar la competitivitat i la presencia a nivell internacional d'aquestes empreses. És doncs, una mesura que incideix en diversos paràmetres de la competitivitat de l'empresa, atès que el talent que pugui participar en els processos de creixement de les pimes del sector biotecnològic i biomèdic pot aportar know-how, coneixement, capacitat estratègica per al creixement econòmic i millorar en diversos factors de competitivitat.

Aquests ajuts estan acollits al Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292 de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Convocar ajuts per estimular i finançar la captació de talent directiu estratègic per actuacions d'alt valor afegit a les pimes biotecnològiques i biomèdiques. Es valoraran aquelles actuacions que suposin la participació puntual de persones assessores de prestigi i experiència internacional amb òrgans d'impacte estratègic a les empreses, com ara els consells d'administració o consells assessors constituïts ad hoc per avaluar oportunitats de negoci puntuals o la estratègia científica, d'internacionalització, de gestió o sobre aspectes reguladors, que es portin a terme a partir de la data de presentació de la sol·licitud i fins el 30 d'octubre de 2010 amb les condicions que figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import global destinat a aquesta convocatòria és de 250.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària EC0205 D/470.000100/6610 del pressupost del Departament d'Economia i Finances. La quantia de l'ajut que podrà rebre cada beneficiari no podrà ser superior als 20.000,00 euros.

Article 4

4.1 Les sol·licituds, adreçades a la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, s'han de formalitzar mitjançant un imprès normalitzat que es facilita a la Direcció General de Promoció Econòmica i a través de l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html, i es poden presentar a la seu de la Direcció General de Promoció Econòmica (Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 08010 Barcelona) o bé a qualsevol dels registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases. Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per a l'obtenció dels certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries directament de l'Administració competent llevat de manifestació expressa en sentit contrari de la persona sol·licitant.

4.3 El termini màxim per presentar la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 5

L'òrgan instructor del procediment és la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica i n'emet la resolució la persona titular de la Secretaria d'Economia del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la delegació del conseller d'Economia i Finances atorgada per l'Ordre ECF/511/2007, de 20 de novembre, DOGC núm. 5046, d'11.1.2008.

Article 6

La resolució de concessió es notifica individualment a les entitats beneficiàries en els termes i d'acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7

Les entitats beneficiàries han de presentar els documents justificatius que indiquen les bases reguladores (annex 1) abans de 15 de novembre de 2010. L'entitat beneficiària a petició expressa a l'òrgan concedent dins del termini de justificació, podrà sol·licitar l'ampliació del termini de justificació com a màxim fins el 30 de desembre de 2010.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació. Contra l'acte de convocatòria les entitats interessades poden interposar recurs de reposició davant el conseller d'Economia i Finances en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de maig de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex 1

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió en règim de concurrència competitiva d'ajuts per estimular i finançar la captació de talent directiu estratègic per actuacions d'alt valor afegir a les pimes biotecnològiques i biomèdiques. Es valoraran aquelles actuacions que suposin la participació puntual de persones assessores de prestigi i experiència internacional en òrgans d'impacte estratègic a les empreses, com ara els consells d'administració o consells assessors constituïts ad hoc per avaluar oportunitats de negoci puntuals o la estratègia científica, d'internacionalització, de gestió o sobre aspectes reguladors.

—2 Conceptes subvencionables

2.1 L'activitat objecte de subvenció consistirà en l'assessorament per part de persones professionals de prestigi i experiència internacional, que mitjançant la seva participació en òrgans executius incideixin en un increment del valor afegir de les pimes biotecnològiques i biomèdiques a Catalunya.

Les subvencions es concediran per a la contractació de persones professionals de prestigi i experiència internacionalment reconeguda que s'adeqüi a qualsevol dels perfils següents:

Perfil del professional:

Persona estratega de desenvolupament de negocis intensius en recerca i desenvolupament: professional amb experiència en la prestació de serveis d'assistència tecnològica que ha de permetre definir l'estratègia innovadora i posicionament internacional dels projectes de recerca i tecnologies, mitjançant la prestació de serveis d'assistència tecnològica i assessorament del comerç dels drets de la propietat intel·lectual, així com identificar els socis estratègics mitjançat la seva xarxa de contactes internacionals per impulsar el desenvolupament del projecte i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA