RESOLUCIÓ TRE/3399/2008, d'1 de juliol, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Selmar, SA (col·legis i centres públics de Viladecans), per al període 2008-2010 (codi de conveni núm. 0808451).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3399/2008, d'1 de juliol, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Selmar, SA (col·legis i centres públics de Viladecans), per al període 2008-2010 (codi de conveni núm. 0808451).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Selmar, SA (col·legis i centres públics de Viladecans), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 10 de juny de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes aplicables,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Selmar, SA (col·legis i centres públics de Viladecans) para el període 2008-2010 (codi de conveni núm. 0808451) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 1 de juliol de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Selmar, SA (col·legis i centres públics de Viladecans) per al període 2008-2010

Capítol 1

Normes generals d'aplicació

Article 1

Àmbit territorial

Les normes que conté aquest Conveni afecten els treballadors/ores de l'empresa Selmar, SA, adscrits als serveis contractats a l'Ajuntament de Viladecans.

Article 2

Àmbit personal

Es regeixen per aquest Conveni els treballadors/ores de l'empresa Selmar, SA, que presten serveis en el terme municipal de Viladecans i que estan adscrits als serveis concertats amb el seu Ajuntament en col·legis i centres públics d'aquesta població.

Article 3

Àmbit temporal

El present Conveni té una durada de 3 anys (de l'1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2010) i les seves condicions econòmiques tenen efectes des de l'1 de gener de 2008.

Article 4

Denúncia i pròrroga

El present Conveni s'entén prorrogat per reconducció tàcita si qualsevol de les parts no el denuncia per a la seva rescissió amb 1 mes d'antelació a la data de la seva finalització.

Si en el temps indicat no s'ha produït la denúncia prevista, s'entén que el present Conveni queda prorrogat per períodes successius d'1 any.

En el cas de produir-se la denúncia que regula aquest article a instància de qualsevol de les parts, el Conveni s'entén prorrogat a tots els efectes durant el temps que transcorri entre la data de finalització i l'entrada en vigor d'un nou conveni que el substitueixi.

Article 5

Absorció i compensació

Les condicions que conté aquest Conveni substitueixen en conjunt les que anteriorment regien entre l'empresa i els treballadors/ores.

Les situacions individuals anteriors o les modificacions legals que suposen una modificació econòmica en tots o en alguns conceptes retributius existents només tenen eficàcia pràctica si sumats tots els conceptes retributius legals establerts, globalment i anualment, superen el nivell total anual d'aquest Conveni. En cas contrari, es consideren absorbits i compensats per les condicions econòmiques globals aquí pactades o per les personals més beneficioses en el moment corresponent.

Article 6

Condicions més beneficioses i drets adquirits

Les condicions que estableix aquest Conveni tenen el caràcter de mínimes i obligatòries, per la qual cosa, si s'escau, han de subsistir les condicions més beneficioses que hi pugui haver a l'empresa com a conseqüència d'un pacte individual.

Capítol 2

Retribucions salarials

Article 7

Sistema retributiu

Les retribucions del personal adscrit al present Conveni col·lectiu són les establertes en les taules de l'annex 1, d'acord amb els conceptes següents:

  1. Salari base: es merita per dia natural.

  2. Plus de conveni: es merita per dia treballat, i el seu import és igual per a cada categoria.

  3. Plus de transport: es merita per dia treballat, i el seu import és igual per a cada categoria i el seu abonament i meritació correspon a 11 mesos de treball.

  4. Dietes: els desplaçaments imposats per la mobilitat del personal fora de la localitat, en el sentit que se li dóna en aquest Conveni, donen dret a percebre una dieta d'un 55% del salari base si l'àpat que habitualment es realitza en el domicili s'efectua fora; d'un 100% del salari base, en cas que s'efectuïn 2 dels àpats (migdia i nit) que habitualment es realitzen en el domicili i d'un 150% del salari base si cal menjar i dormir fora del domicili. Si aquests desplaçaments tenen caràcter de trasllat i exigeixen un canvi de residència, cal atenir-se al que disposa l'article 40 de l'Estatut dels treballadors.

No obstant això, les retribucions del personal adscrit al present Conveni s'estableixen com a quantitats fixes mensuals a l'annex corresponent i formen un tot inseparable juntament amb aquest. Tots els conceptes salarials i extrasalarials tenen la consideració de mensuals, per la qual cosa aquestes quantitats es meriten independentment de la durada natural del mes i cada falta d'assistència es resta de la quantitat mensual i en proporció a 30 dies.

A conseqüència d'això, a l'efecte de cotització s'acorda l'aplicació de la circular núm. 3-003, de 22 de gener de 1990, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en virtut de la qual els treballadors/ores amb una retribució fixa mensual poden cotitzar per la seva retribució com a treballadors/ores mensuals, independentment de la seva tarifa o del grau de cotització.

Article 8

Plus de feina tòxica, perillosa i excepcionalment penosa

Els treballadors/ores que realitzen tasques tòxiques, perilloses i excepcionalment penoses han de percebre un increment equivalent a un 20% del salari base de la seva categoria. Si aquestes tasques únicament s'efectuen durant la meitat de la jornada o menys temps, aquest plus és d'un 10%.

Correspon a la Direcció de l'empresa fixar els llocs de treball considerats excepcionalment penosos, tòxics o perillosos, amb l'informe del Comitè d'Empresa o dels delegats/ades de personal. Aquesta decisió es pot recórrer en cas que el treballador/a afectat no hi estigui d'acord.

Article 9

Plus d'antiguitat

S'estableix un plus d'antiguitat consistent en triennis d'un 5% del salari base.

L'acumulació dels increments per antiguitat no pot en cap cas suposar més d'un 10% als 5 anys, d'un 25% als 15 anys, d'un 40% als 20 anys i d'un 60%, com a màxim, als 25 anys o més.

Article 10

Gratificacions extraordinàries

El personal adscrit al present Conveni té dret a les gratificacions següents:

  1. 30 dies de salari base més l'antiguitat i el plus de conveni, en concepte de paga extra de juny i paga extra de Nadal, d'acord amb la categoria que correspongui.

  2. 30 dies de salari base més l'antiguitat i el plus de conveni, en concepte de paga de beneficis, d'acord amb la categoria que correspongui.

Les gratificacions expressades en l'apartat a) es fan efectives el dia 30 de juny pel que fa a la paga de juny i entre els dies 15 i 20 de desembre pel que fa a la paga de Nadal. Si en aquests períodes assenyalats algun treballador/a ha de fer vacances, cal fer-li efectiu l'abonament de la paga corresponent abans d'iniciar-les.

La participació en els beneficis que s'indica a l'apartat b) s'ha d'abonar abans de l'1 d'abril.

El personal que no faci 1 any complet que és al servei de l'empresa ha de percebre aquestes gratificacions proporcionalment al temps treballat, les quals es computen des de les dates següents: la de juny, des del 30 de juny, la de Nadal, des del 15 de desembre, i la de beneficis, de l'1 d'abril al 31 de març de l'any següent.

El personal que treballa una jornada inferior a la que estableix aquest Conveni ha de percebre les gratificacions proporcionalment al temps real de prestació, i el seu mòdul és la jornada establerta en l'article 19 i el salari que li correspon.

Article 11

Plus hospitalari

Es crea un plus hospitalari consistent en un 20% del salari base per al personal que efectua treballs en centres hospitalaris que compleixen les 2 condicions següents: l'internament i la intervenció (llits i quiròfans).

Així mateix, cal abonar aquest concepte, en la part de jornada que correspongui, als treballadors/ores que presten els seus serveis en la sala habilitada en el cementiri per efectuar autòpsies o intervencions del metge/metgessa forense.

Article 12

Complement de malaltia comuna i accident no laboral amb hospitalització

En els casos de malaltia comuna i d'accident no laboral amb hospitalització, l'empresa ha de complementar la prestació econòmica fins el 100% del salari real del treballador/a al mes corresponent, a partir del primer dia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA