DECRET 176/2010, de 23 de novembre, pel qual es dissol el Consorci Front Portuari Català.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

176/2010, de 23 de novembre, pel qual es dissol el Consorci Front Portuari Català.

El Decret 173/1999, de 29 de juny, va acordar la constitució del Consorci Front Portuari Català, integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'ens Ports de la Generalitat, i les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, i en va aprovar els Estatuts.

L'Acord del Govern, de 29 de juny de 2010, per a l'efectivitat de les mesures acordades per Acord del Govern de data 1 de juny de 2010, en relació amb el Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic, va disposar, en el seu punt 2, que es fes efectiva la dissolució i, si escau, posterior liquidació del Consorci Front Portuari Català.

En compliment de les previsions de l'Acord esmentat, i de conformitat amb el contingut dels articles 14 i 19 dels Estatuts, el Consell de Govern del Consorci Front Portuari Català, en sessió de 23 de juliol de 2010, va aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern

Decreto:

Article únic

Es dissol el Consorci Front Portuari Català.

Disposició derogatòria

Es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA