DECRET 96/2010, de 20 de juliol, pel qual es dissol i es liquida el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

96/2010, de 20 de juliol, pel qual es dissol i es liquida el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga.

El Decret 218/1988, de 27 de juliol, va autoritzar l'Institut Català del Sòl per a la constitució, juntament amb l'Ajuntament de Banyoles, del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga, de Banyoles.

L'article 2 dels Estatuts preveu que són finalitats pròpies del Consorci promoure l'adquisició, urbanització i gestió dels terrenys destinats a la Vila Olímpica de Banyoles i promoure la creació del Parc de la Draga.

El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga ha completat íntegrament l'objecte pel qual es va constituir atès que ha construït els allotjaments per a les persones que van participar en els jocs olímpics, s'ha urbanitzat el parc de la Draga i s'han alienat els solars edificables resultants. En conseqüència, és necessari dissoldre el Consorci.

El Consell General del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga, en data 18 de novembre de 1999, acorda acceptar la retirada de l'Ajuntament de Banyoles del Consorci.

En compliment de l'article 8 n del Decret 352/1989, de 19 de desembre, de modificació dels Estatuts, el Consell General del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga es va reunir el 22 de febrer de 2007 i va aprovar per unanimitat la dissolució del Consorci i la liquidació del seu patrimoni.

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Publiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es dissol el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga i s'aprova la liquidació dels seus béns.

Disposició derogatòria

Derogar el Decret 218/1988, de 27 de juliol, de constitució del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga, modificat pel Decret 352/1989, de 19 de desembre, de modificació dels Estatuts.

Disposicions finals

—1 Es faculta el conseller de Política territorial i Obres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA