DECRET 139/1999, de 18 de maig, de dissolució del Consorci Unitat de Diagnòstic per la Imatge d'Alta Tecnologia.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

139/1999, de 18 de maig, de dissolució del Consorci Unitat de Diagnòstic per la Imatge d’Alta Tecnologia.

La necessitat d’avançar en la conformació d’un dispositiu sanitari assistencial eficient i de qualitat que satisfaci les necessitats sanitàries i sociosanitàries de la població de Sabadell i la seva àrea d’influència i, alhora, doni resposta a les expectatives dels professionals que hi presten serveis, va portar a les entitats que integren el Consorci Hospitalari Parc Taulí, de Sabadell, ara Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell, a instar la modificació dels Estatuts d’aquest ens per tal d’adequar el seu marc organitzatiu i funcional als objectius esmentats.

En el marc d’aquesta estratègia, la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell, preveu potenciar la creació d’unitats diferenciades per a aquells sectors d’activitat que, per les seves característiques específiques dins el conjunt d’activitats i serveis que presta la Corporació, es considera que han de disposar d’un alt nivell d’autonomia funcional i organitzativa.

D’acord amb aquest plantejament global, el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell, va acordar, en la sessió del dia 23 de desembre de 1998, la constitució, com a ens instrumental, d’una entitat anomenada UDIAT Centre Diagnòstic, Societat Anònima, que ha d’integrar en una única unitat organitzativa els professionals, els equipaments i les activitats destinats a la realització de processos diagnòstics, fins ara prestades des de dos ens amb personalitat jurídica diferenciada: el Consorci Unitat de Diagnòstic per la Imatge d’Alta Tecnologia (d’ara endavant, Consorci UDIAT) i la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell.

Per fer possible aquest procés d’integració de l’activitat de diagnòstic en una única unitat organitzativa, el Consell de Govern del Consorci UDIAT n’ha acordat la dissolució, en data 27 de maig de 1998, amb el quòrum requerit a aquest efecte i amb la ratificació dels òrgans de govern de les entitats que integren el Consorci, de conformitat amb el que estableixen els articles 16.3 i 29.1 dels seus Estatuts.

Pel que fa a la destinació que cal donar al patrimoni del Consorci UDIAT i als drets i obligacions que té atribuïts aquest ens, com a conseqüència de la dissolució del Consorci i en coherència amb el procés d’integració indicat, el Consell de Govern del Consorci UDIAT ha acordat atribuir el patrimoni immobilitzat del qual és titular aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA