DECRET 257/1999, de 6 de setembre, de modificació del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

257/1999, de 6 de setembre, de modificació del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra es troba en fase d’assumpció progressiva pel territori de Catalunya de competències sobre la vigilància del trànsit, d’acord amb el calendari establert a la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, cosa que ha fet necessària la creació en la seva estructura orgànica de la Divisió Central de Trànsit i de les àrees regionals de trànsit a les regions policials fins ara existents, amb la incorporació dels mitjans humans i materials indispensables per al correcte exercici de les funcions que a la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació li atribueix, entre altres, l’Article 4 del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

L’exercici de les indicades competències per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra requereix que els funcionaris adscrits a la vigilància del trànsit disposin d’una uniformitat adient amb les peculiaritats del seu treball.

D’altra banda, atesa l’experiència assolida amb l’ús dels diferents uniformes, i amb la finalitat que tant els membres del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra com els aspirants a ingressar-hi puguin exercir les seves funcions amb el màxim d’eficàcia i de comoditat, escau crear, suprimir o modificar determinades peces de la indumentària, així com afegir una nova peça complementària.

Per tot això, cal modificar la redacció dels annexos 1 i 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Finalment, s’ha cregut convenient modificar la redacció del citat Decret 184/1995, de 13 de juny, per tal de no circumscriure la concessió de medalles i felicitacions als membres de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra o a d’altres cossos policials. Així, s’amplia l’àmbit dels possibles guardonats a les institucions, les corporacions, les associacions o les empreses públiques o privades, i als particulars, atès que tots ells poden col·laborar en l’exercici efectiu de les funcions que el cos de mossos d’esquadra té atribuïdes per garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats, així com el manteniment de la seguretat ciutadana.

En compliment del que disposa l’Article 53.e) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra ha emès informe sobre la present disposició reglamentària.

En conseqüència, de conformitat amb el que prescriu la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el que estableixen els Articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’Article 1 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Uniformes

El conjunt dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra està integrat per l’uniforme de gala, l’uniforme de mitja gala, l’uniforme de treball operatiu, l’uniforme de campanya, l’uniforme de trànsit, els uniformes especials i les peces complementàries d’uniforme que es descriuen a l’annex 1."

Article 2

S’afegeix un Article 3 bis al Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, amb el text següent:

"Escut de braç

Els uniformes especials a què fa referència l’apartat 6 de l’annex 1 poden incloure un escut identificatiu de l’especialitat en el braç dret, les característiques del qual han de ser determinades pel director general de Seguretat Ciutadana."

Article 3

Es modifica l’Article 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Atorgament i classes de medalles

5.1 Els membres del cos de mossos d’esquadra podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:

a) Medalla d’or.

b) Medalla d’argent.

c) Medalla de bronze.

5.2 El seu atorgament correspondrà al conseller de Governació, a proposta del director general de Seguretat Ciutadana.

5.3 Mitjançant una ordre del conseller de Governació es determinaran les medalles a les quals correspongui una remuneració econòmica, així com la seva quantia.

5.4 Els membres d’altres cossos policials que hagin col·laborat amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra podran rebre les condecoracions indicades amb els mateixos requisits i sense retribució econòmica.

5.5 Les medalles esmentades són les que figuren en l’annex 3."

Article 4

Es modifica l’Article 9 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Concessió especial de medalles

9.1 Les institucions, les corporacions, les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els particulars que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té encomanades, poden ser recompensats amb les condecoracions següents:

a) Medalla d’or, per la realització de serveis d’extraordinària rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’extraordinari suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

b) Medalla d’argent, per la realització de serveis d’especial rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’especial suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

c) Medalla de bronze, en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA