DECRET 257/1999, de 6 de setembre, de modificació del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

257/1999, de 6 de setembre, de modificació del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra es troba en fase d’assumpció progressiva pel territori de Catalunya de competències sobre la vigilància del trànsit, d’acord amb el calendari establert a la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, cosa que ha fet necessària la creació en la seva estructura orgànica de la Divisió Central de Trànsit i de les àrees regionals de trànsit a les regions policials fins ara existents, amb la incorporació dels mitjans humans i materials indispensables per al correcte exercici de les funcions que a la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació li atribueix, entre altres, l’Article 4 del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

L’exercici de les indicades competències per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra requereix que els funcionaris adscrits a la vigilància del trànsit disposin d’una uniformitat adient amb les peculiaritats del seu treball.

D’altra banda, atesa l’experiència assolida amb l’ús dels diferents uniformes, i amb la finalitat que tant els membres del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra com els aspirants a ingressar-hi puguin exercir les seves funcions amb el màxim d’eficàcia i de comoditat, escau crear, suprimir o modificar determinades peces de la indumentària, així com afegir una nova peça complementària.

Per tot això, cal modificar la redacció dels annexos 1 i 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Finalment, s’ha cregut convenient modificar la redacció del citat Decret 184/1995, de 13 de juny, per tal de no circumscriure la concessió de medalles i felicitacions als membres de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra o a d’altres cossos policials. Així, s’amplia l’àmbit dels possibles guardonats a les institucions, les corporacions, les associacions o les empreses públiques o privades, i als particulars, atès que tots ells poden col·laborar en l’exercici efectiu de les funcions que el cos de mossos d’esquadra té atribuïdes per garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats, així com el manteniment de la seguretat ciutadana.

En compliment del que disposa l’Article 53.e) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra ha emès informe sobre la present disposició reglamentària.

En conseqüència, de conformitat amb el que prescriu la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, el que estableixen els Articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’Article 1 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Uniformes

El conjunt dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra està integrat per l’uniforme de gala, l’uniforme de mitja gala, l’uniforme de treball operatiu, l’uniforme de campanya, l’uniforme de trànsit, els uniformes especials i les peces complementàries d’uniforme que es descriuen a l’annex 1."

Article 2

S’afegeix un Article 3 bis al Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, amb el text següent:

"Escut de braç

Els uniformes especials a què fa referència l’apartat 6 de l’annex 1 poden incloure un escut identificatiu de l’especialitat en el braç dret, les característiques del qual han de ser determinades pel director general de Seguretat Ciutadana."

Article 3

Es modifica l’Article 5 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Atorgament i classes de medalles

5.1 Els membres del cos de mossos d’esquadra podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:

a) Medalla d’or.

b) Medalla d’argent.

c) Medalla de bronze.

5.2 El seu atorgament correspondrà al conseller de Governació, a proposta del director general de Seguretat Ciutadana.

5.3 Mitjançant una ordre del conseller de Governació es determinaran les medalles a les quals correspongui una remuneració econòmica, així com la seva quantia.

5.4 Els membres d’altres cossos policials que hagin col·laborat amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra podran rebre les condecoracions indicades amb els mateixos requisits i sense retribució econòmica.

5.5 Les medalles esmentades són les que figuren en l’annex 3."

Article 4

Es modifica l’Article 9 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que queda redactat de la manera següent:

"Concessió especial de medalles

9.1 Les institucions, les corporacions, les fundacions, les associacions, les empreses públiques o privades i els particulars que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té encomanades, poden ser recompensats amb les condecoracions següents:

a) Medalla d’or, per la realització de serveis d’extraordinària rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’extraordinari suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

b) Medalla d’argent, per la realització de serveis d’especial rellevància relacionats amb la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, o per l’especial suport prestat a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en les funcions que té assignades.

c) Medalla de bronze, en el supòsit que s’acreditin mèrits semblants als indicats en els apartats anteriors sense que hi concorrin els atributs necessaris per ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA