LLEI 2/1980, de 29 de juliol, concedint un crèdit extraordinari al pressupost de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat de 24 de desembre de 1979. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 109, p. 54, de 28.1.1981).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de desembre de 1979, va significar la pròrroga per a 1980 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici de 1979. Les bases d'execució aprovades conjuntament amb el Pressupost de 1979 assenyalen que la seva gestió, desplegament i aplicació es faran d'acord amb la Llei General Pressupostària i les seves disposicions complementàries. Nogensmenys, la Disposició Transitòria Segona de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya considera subsidiària la legislació de l'Estat mentre el Parlament de Catalunya no s'aprovi sobre matèries de la seva competència.

L'article 64 de l'esmentada norma legal disposa, per analogia, que quan hagi de fer-se amb càrrec al Pressupost alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no hi hagi crèdit, es demani al Consell Executiu que acordi de tramitar al Parlament un projecte de llei de concessió d'un crèdit extraordinari en el qual s'especifiquin els recursos necessaris per al finançament de la major despesa pública.

La reorganització político-administrativa de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que va manifestar el President en el seu discurs programàtic davant del Parlament, que aquest aprovà per majoria, ha comportat la creació d'uns Departaments i el finançament adequat dels quals exigeix l'afectació dels corresponents recursos econòmics. Nogensmenys, cal dotar la secció pressupostària corresponent al Parlament de Catalunya dels recursos pressupostaris.

Tal com s'ha assenyalat anteriorment, la via legal establerta per a l'adequat finançament d'aquestes noves necessitats, és la concessió d'un crèdit extraordinari, que exigeix l'especificació de les modificacionÀ pressuposÊàries a introduir tant a l'estat de despeses com al d'ingressos del Pressupost actualment vigent.

Pel que fa a les necessitats creditícies derivades de la creació de nous Departaments, les fonts de finançament consistiran, en la quantia necessària, en les oportunes subvencions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, i, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient, en el rendiment dels recursos cedits per l'Estat, d'acord amb el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb la Diposició addicional sisena, concretada en els impostos sobre el patrimoni net, transmissions patrimonials, successions i donacions i sobre el luxe (modalitat de destinació).

Part dispositiva

Article 1

-1 Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de quatre-cents noranta-cinc milions set-centes trenta-tres mil cinc-centes trenta-vuit pessetes al pressupost corresponent a l'exercici de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de data 24 de desembre de 1979.

-2 Aquest crèdit s'afectarà a les corresponents seccions pressupostàries i capítols de l'estat de despeses, d'acord amb les quantitats ressenyades en el resum següent: (Vegeu resum a la pàgina 1212)

Article 2

La major despesa pública derivada del crèdit extraordinari concedit a l'article primer es finançarà amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat mitjançant les oportunes subvencions, per un import de quatre-cents noranta-cinc milions set-centes trenta-tres mil cinc-centes trenta-vuit pessetes. I, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient, es finançarà amb càrrec al rendiment que resulti dels recursos cedits per l'Estat, d'acord amb el que disposa el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional sisena, concretada en els impostos sobre el patrimoni net, transmissions, patrimonials, successions i donacions, i sobre el luxe (modalitat de destinació).

Disposició Addicional Primera D'acord amb l'article 66 de la Llei General Pressupostària 11/1977, de 4 de gener, tindran consideració de crèdits ampliables per a l'exercici pressupostari de 1980 els destinats al pagament de les obligacions derivades de classes passives i del Deute públic, així com aquells crèdits que recullin la valoració dels serveis traspassats per l'Administració de l'Estat.

Disposició Addicional Segona El Consell Executiu presentarà al Parlament, perquè l'aprovi, el projecte de Pressupost de la Generalitat per a 1980, al qual s'uniran els de les Diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el que es preveu en l'article 49 i en la Disposició addicional quarta de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, abans o simultàniament al moment en què es preseti el projecte de pressupost per a 1981.

Disposició Addicional Tercera S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè dicti totes quantes normes calguin i per a continuar les gestions necessàries davant l'Administració de l'Estat, per tal d'aconseguir el compliment d'aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 6 d'agost de 1980

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Trias i Fargas Conseller d'Economia i Finances