ORDRE AAM/367/2011, de 20 de desembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles a l'Ordre AAM/288/2011, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i es convoquen els corresponents a 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/367/2011, de 20 de desembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles a l'Ordre AAM/288/2011, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i es convoquen els corresponents a 2011.

Mitjançant l'Ordre AAM/288/2011, de 24 d'octubre, s'han aprovat les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i s'han convocat els corresponents a 2011.

En l'article 2.3 de les bases de la convocatòria s'estableix una dotació pressupostària inicial de 356.782,00 euros i una quantia addicional estimada de 240.406,09 euros condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives.

D'acord amb l'article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, procedeix efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/288/2011, de 24 d'octubre, esmentada.

Aquest pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial en la quantia de 240.406,09 euros.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

La dotació per a l'any 2011 per als ajuts regulats a l'Ordre AAM/288/2011, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció, i es convoquen els corresponents a 2011, que era inicialment 356.782,00 euros, s'incrementa en 240.406,09 euros, i per tant el crèdit efectivament disponible és de 597.188,09 euros.

Aquest increment és a càrrec de les partides AG03 D/782000114/6121/0042 per import de 60.406.09 euros i AG03 D/782000114/6121/0062 per import de 180.000,00 euros.

Disposició...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA