ORDRE AAM/195/2014, de 20 de juny, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/129/2014, de 8 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització aprovades per l'Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre AAM/129/2014, de 8 d’abril, es van modificar les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització aprovades per l’Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, i es van convocar els ajuts corresponents a l’any 2014.

A l’article 2.3 de l'Ordre esmentada s’estableix una dotació pressupostària inicial de 65.000,00 euros a càrrec dels pressupostos del DAAM i s’estableix un import addicional estimat de 50.000,00 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

Atès que els pressupostos inicials han resultat insuficients per atendre les sol·licituds presentades, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de les respectives dotacions inicials.

D’acord amb l’article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, és procedent efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/129/2014, de 8 d’abril, esmentada.

En conseqüència, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Els ajuts al sector apícola per pol·linització convocats per l’Ordre AAM/129/2014, de 8 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, amb una dotació pressupostària inicial de 65.000,00 euros, s’incrementen en 50.000,00 euros i per tant el crèdit efectivament disponible és de 115.000,00 euros. Aquest increment es distribueix en 1.930,00 euros a càrrec de la partida D/782000100/6120/0000 i 48.070,00 a càrrec de la partida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA