ORDRE ARP/321/2004, de 7 de setembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya, relatives al període de programació 2000-2006 corresponents a l'any 2004, convocats per l'Ordre ARP/246/2004, de 12 juliol.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/321/2004, de 7 de setembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya, relatives al període de programació 2000-2006 corresponents a l'any 2004, convocats per l'Ordre ARP/246/2004, de 12 juliol.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord de Govern de 13 de desembre de 1999, va aprovar el Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2000-2006, el qual va ser presentat i aprovat per la Comissió de la UE mitjançant la Decisió de 14 de setembre de 2000 (PDR-5).

Mitjançant l'Ordre ARP/246/2004, de 12 juliol, s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya, relatives al període de programació 2000-2006, i es convoquen els corresponents a l'any 2004 (DOGC núm. 4178, de 20.7.2004).

Valorada la conveniència de fomentar aquests tipus d'ajut, i que se'n beneficiï el major nombrepossible de sol·licitants, cal ampliar la dotació pressupostària assignada a l'esmentada Ordre.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

S'incrementa en 990.000 euros la quantia dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del Programa Proder a Catalunya, que estableix l'Ordre ARP/246/2004, de 12 de juliol, l'import màxim actual és de 4.388.657,27 euros.

L'increment de la quantia dels ajuts que estableix aquesta Ordre serà a càrrec de la partida 1702 D/773170300/5211 dels pressupostos del Departament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA