ORDRE AAR/524/2010, de 12 de novembre, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària corresponent a l'Ordre AAR/376/2010, de 2 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats financeres de les explotacions de fruita dolça.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/524/2010, de 12 de novembre, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària corresponent a l'Ordre AAR/376/2010, de 2 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats financeres de les explotacions de fruita dolça.

El 8 de juliol es va publicar l'Ordre AAR/376/2010, de 2 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats financeres de les explotacions de fruita dolça.

La convocatòria d'aquests ajuts, conjuntament amb l'autorització del Govern a l'ICCA per tal que obrís una línia de préstecs per finançar el capital circulant, són dues de les mesures incloses en el Pla de xoc per al sector agroalimentari aprovat pel Govern el dia 31 de març de 2010, i tenien com a objectiu oferir a les explotacions de fruita dolça la possibilitat d'accedir a una font de finançament a llarg termini i a uns costos raonables en un moment en què el sector tenia dificultats d'accés al crèdit, tant per la mala situació econòmica general com pel mal moment que passava el sector després de la crisi de preus de la campanya anterior i dels danys de les fortes tempestes de l'agost de 2009.

La bona acollida que ha tingut aquesta línia de préstecs bonificats ha fet que el nombre d'explotacions acollides sigui superior al que inicialment s'havia previst, per la qual cosa la dotació pressupostària que inicialment s'havia assignat és insuficient per fer front al pagament de totes les bonificacions, raó per la qual, amb la intenció que tots els préstecs puguin ser bonificats, es creu convenient incrementar la dotació pressupostària assignada a aquesta línia d'ajuts.

Consegüentment, valorada la conveniència d'incrementar la dotació pressupostària que estableix l'Ordre AAR/376/2010, de 2 de juliol, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Incrementar en 729.642,67 euros la quantia dels ajuts que estableix l'Ordre AAR/376/2010, de 2 de juliol, que anteriorment era de 299.033,88 euros.

L'increment de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA