ORDRE INT/18/2002, de 24 de gener, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris, i se n'aproven les bases.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

INT/18/2002, de 24 de gener, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris, i se n'aproven les bases.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els seus articles 47 i 50 atribueix als ens locals un paper cabdal en el desenvolupament de les tasques de protecció civil.

En el marc de la cooperació econòmica de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals, és d'interès establir i concedir una línia d'ajuts econòmics amb la finalitat d'afavorir i potenciar l'atenció d'emergències i la seguretat civil a l'àmbit local.

Per tot això, d'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la resta de normativa vigent d'aplicació,

Ordeno:

Article 1

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris.

Article 2

S'aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Aquesta convocatòria es fa amb càrrec a la partida 23.06.D/760.2300.00/2131 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de 2002, per una quantitat màxima de 1.200.000 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de gener de 2002

Xavier Pomés i Abella

Conseller d'Interior

Annex

Bases per a la concessió de subvencions a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris

-1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts econòmics als ens locals per tal de subvencionar les dotacions i inversions destinades a l'atenció d'emergències i a la seguretat civil, que es concreten en la construcció, la rehabilitació i l'equipament de parcs de bombers voluntaris.

-2 Destinataris de les subvencions

Poden concórrer a la convocatòria els ens locals de Catalunya.

-3 Presentació de sol·licituds

Termini: el termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Lloc i manera: les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre d'entrada del Departament d'Interior (Via Laietana, 69, 08003 Barcelona) o als registres de les delegacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA