DECRET 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix la participació de la comunitat educativa en la gestió i el control econòmic dels centres mitjançant els seus consells escolars.

La Llei 4/1988, de 28 de març, defineix l'àmbit d'aplicació dels recursos econòmics que han de ser objecte de gestió, l'objecte d'aquesta gestió i les competències i les obligacions, en aquest respecte, dels òrgans de govern dels centres docents no universitaris, la titularitat dels quals correspongui al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per al desplegament del marc general que estableix la Llei 4/1988, i de conformitat amb l'autorització de la seva disposició final 1, escau establir el procediment per a l'exercici de l'autonomia de gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris que permeti assolir la màxima eficàcia en l'ús dels fons públics i alhora garanteixi el control necessari de les actuacions derivades d'aquesta gestió.

En virtut d'això, a proposta dels consellers d'Ensenyament i d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació Els centres docents públics de nivell no universitari, la titularitat dels quals correspon al Departament d'Ensenyament, ajustaran la seva gestió econòmica, excepció feta de la corresponent als serveis de menjadors, que tindran una normativa pròpia, al que disposa aquest Decret.

Article 2

Objecte de la gestió Seran objecte de la gestió econòmica del centre tots els ingressos que aquell pugui obtenir durant tot l'any, ja sigui per transferència des dels pressupostos de la Generalitat, per transferència des dels pressupostos d'altres administracions públiques, des d'altres institucions o entitats o com a resultat de la seva pròpia gestió.

Article 3

Pressupost del centre El pressupost del centre serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les despeses degudament agrupats. El projecte de pressupost inicial de cada any, elaborat pel secretari-administrador, serà presentat pel director, amb l'antelació suficient, per tal que sigui aprovat pel consell escolar abans del 30 de gener de l'any corresponent. Durant l'exercici pressupostari el director, si s'escau, proposarà al consell escolar aquelles modificacions que consideri oportunes. En finalitzar l'any, i en tot cas dintre del primer quadrimestre de l'any següent, el director sotmetrà al consell escolar, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost de l'any anterior. El centre no podrà comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 3.1 Despeses del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA